Co znamená souvislost s větším celkem?

16. listopadu 2018  ·  Jaroslav Polák

Jedním z nejdůležitějších kritérií, které je při posuzování VaV projektu bráno v potaz, je kromě přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty (což jsou hlavní kritéria), tzv. souvislost s větším celkem (SVC). Co si pod tím představit? A proč je toto kritérium důležité?

Předně je třeba uvést, že SVC patří dle Pokynu D-288 mezi tzv. kritéria pomocná, tj. kritéria, jež nemusejí být splněna všechna. Nicméně, např. na rozdíl od kritéria „hledání dosud neodhalených jevů, struktur nebo vztahů“, je souvislost s větším celkem kritériem, které by mělo být v rámci výzkumného a vývojového (VaV) projektu naplněno vždy.

Co se týče podstaty tohoto kritéria, Pokyn D-288 uvádí pouze příklady: „např. s programem, s činností podniku“. Jak tedy SVC správně uchopit? Jedná se o odpověď na otázku „Čemu daný VaV projekt prospěje?“

V ideálním případě zní odpověď: „Lidstvu!“. Příkladem takové souvislosti s větším celkem by byl nový lék na závažnou nemoc. V takovém případě je zcela zjevná přítomnost jak souvislosti s větším celkem, tak zejména ocenitelného prvku novosti, a uplatnitelnost VaV tohoto druhu v rámci odčitatelné položky je evidentní.

Zákon však nepožaduje, aby každý VaV projekt řešil celospolečensky závažné problémy, proto také uvádí jako příklad právě souvislost s činností podniku. Smyslem je, aby výzkum a vývoj nebyl samoúčelný, případně aby neřešil pouze marginální problém. Zde spatřujeme zřejmou provázanost s ocenitelným prvkem novosti, který má být pomocí tohoto kritéria podpořen.

Odpověď na otázku po souvislosti s větším celkem je odpovědí na několik na sebe navazujících otázek „Čemu to prospěje?“. Uveďme příklad:

Firma vyvíjí nový stroj. Čemu to prospěje? Rozšíření portfolia o nový typ produktu. To umožní posílení konkurenceschopnosti podniku v daném tržním segmentu. Výsledkem bude zvýšení tržeb, větší budoucí odvody na daních, vytvoření nových pracovních míst. To povede k posílení tuzemské ekonomiky atd. Větším celkem je tudíž na nejvyšší úrovni nejen profit podniku, ale prospěch České republiky. A to je důvod, proč zákon aplikovaný výzkum a experimentální vývoj podporuje.

Co není souvislost s větším celkem? Firma vyvíjí stroj na zakázku dle specifikací zákazníka. Stroj nebude vyráběn sériově. Jediným účelem je klasický jednorázový profit podniku po prodeji produktu. Výrobce sice také odvede peníze na daních, ale nedochází v tomto případě k takovém rozsahu rozvoje podniku, aby bylo možné hovořit o nadstandardní míře společenské užitečnosti. To jako SVC rozhodně obstát nemůže.

Činnost podniku lze u aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pokládat za větší celek v podstatě vždy, ale předmět VaV může souviset i s dalšími většími celky. Například součást spalovacího motoru podstatně snižující spotřebu paliva souvisí s kladným vlivem na životní prostředí díky snížení emisí a úspornějšímu nakládání s fosilními palivy apod.

Souvislosti s větším celkem tudíž není třeba se obávat, není zde očekáváno, že podnik vyvine převratnou technologii, která podstatným způsobem obohatí lidstvo, nicméně ji nelze ani podceňovat. Vždy je nutné se zamyslet, zda má předmět výzkumu a vývoje nějaký přesah a bude mít dlouhodobý pozitivní dopad přinejmenším na firmu, která VaV realizuje.