Daňový odpočet nově, nebo podle staršího ustanovení?

11. září 2019  ·  Bc. Iveta Macková

S účinností od 1.4.2019 začal platit zákon (č. 80/2019 Sb.), který přinesl změny oproti poslednímu ustanovení (§ 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb.) v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně.

Účinnost nového zákona, která se časově váže až ke druhému čtvrtletí roku 2019, s sebou nese úskalí a s nimi spojené otázky typu – Kdy ještě může poplatník postupovat podle staré legislativy?, Podle kterého zákona má postupovat, pokud byl výzkumně-vývojový projekt zahájen před účinností nové legislativy, ale dosud není ukončen? aj.

Danému tématu jsme se věnovali již v březnu a nyní se zaměříme na praktickou účinnost nového zákona, který se vztahuje na poplatníky daně z příjmů právnických a fyzických osob při jejich uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje.

Poplatníci, jejichž daňové přiznání je vázáno na kalendářní rok, mají následující možnosti. Pokud bylo řešení projektu zahájeno ve zdaňovacím období od 1.1.2019, ale zároveň před účinností novely (před 1.4.2019), může si poplatník vybrat, podle jaké právní úpravy bude postupovat. Stejně tomu bude v případě, že byl projekt zahájen po účinnosti novely, ale zároveň do 31.12.2019 (konec zdaňovacího období). Nové ustanovení bez možnosti volby platí až pro projekty zahájené od 1.1.2020.

Pro poplatníky, jejichž daňové přiznání je vázáno na hospodářský rok (dále jen HR), platí možnost volby mezi starším a novým ustanovením v případě, že bylo řešení projektu zahájeno ve zdaňovacím období HR, tj. od 1.9.2018 a zároveň před účinností novely. Stejná možnost se vztahuje k poplatníkům, jejichž projekt začal po účinnosti novely, ale zároveň před ukončením zdaňovacího období HR, tj. do 31.8.2019. Poplatníci, kteří zahájí projekt po 1.9.2019, se již musejí řídit pouze novým ustanovením.

Ve všech případech se musejí poplatníci řídit danou či zvolenou právní úpravou po všechna zdaňovací období vztahující se k projektu.

Zdroj: Generální finanční ředitelství Finanční správy