Dubnové dotační výzvy z TAČR

23. března 2020  ·  Ing. Martin Bednář

V dubnu 2020 bude Technologická agentura České republiky (TAČR) vypisovat několik zajímavých výzev na podporu výzkumu a vývoje v různých oblastech (DOPRAVA 2020+, TREND, Prostředí pro život). V následujících řádcích si představíme jejich základní parametry. U všech níže uvedených programů je shodné rozvržení způsobilých výdajů a výše podpory.

Mezi způsobilé výdaje patří především následující položky:

 • osobní náklady (mzdy zaměstnanců podílejících se na projektu),
 • materiálové náklady,
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
 • náklady na smluvní výzkum a patenty,
 • režijní a provozní náklady.

Podpora je vždy vyplácena dopředu. Na začátku každého roku dostane žadatel zálohově podporu na projekt pro daný rok. Procentní výše podpory dosahuje standardní úrovně pro výzkumně vývojové projekty:

 • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při účinné spolupráci),
 • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při účinné spolupráci),
 • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při účinné spolupráci),
 • při přítomnosti výzkumu v projektu bude podpora navýšena.

Účinná spolupráce není povinná, je však odměněna zvýšenou podporou. Za účinnou spolupráci se považuje spolupráce s vysokou školou či výzkumnou institucí, při níž má tento partner náklady alespoň 10 % z celkové výše projektu.

DOPRAVA 2020+

 • termín pro podávání žádosti: od 9.4. do 10.6.2020,
 • vyhodnocení žádosti: do 30.11.2020,
 • zahájení projektu: od 1.1.2021,
 • délka projektu: 1-4 roky,
 • zaměření: výzkum a vývoj v automobilové, železniční i letecké dopravě nebo v kosmickém průmyslu,
 • nutná identifikace projektu s alespoň jednou z následujících oblastí:
  • Pokročilé výrobní technologie,
  • Pokročilé materiály,
  • Nanotechnologie,
  • Průmyslové biotechnologie,
  • Mikro a nanoelektronika,
  • Fotonika,
  • Umělá inteligence
  • Zabezpečení a konektivita,
 • specifické cíle programu:
  • Udržitelná doprava: nové alternativní zdroje energie v dopravě včetně zabezpečení systémů distribuce a skladování nových alternativních paliv či nové systémy pohonu dopravy,
  • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura: vývoj nových metod a standardů pro dopravní infrastrukturu a dopravní prostředky, které povedou k trvalému snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku
  • Přístupná a interoperabilní doprava: vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb na národní a regionální rozvoj, konkurenceschopnost ČR a regionů, mobilitu a životní podmínky obyvatel, zejména pak na přístupnost dopravy pro osoby se specifickými potřebami, sníženou schopností orientace, pohybu nebo komunikace
  • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy: rozvoj inteligentní a propojené dopravy s cílem interoperabilitu dopravních prostředků, což přispěje k efektivnímu fungování celého dopravního systému.

TREND

 • termín pro podávání žádosti: od 30.4. do 17.6.2020,
 • vyhodnocení žádosti: do 30.11.2020,
 • zahájení projektu: od 1.1.2021,
 • délka projektu: 1-5 let,
 • zaměření: výzkum a vývoj, který není limitován konkrétní oblastí průmyslu,
 • nutná identifikace projektu s alespoň jednou z následujících oblastí:
  • Pokročilé výrobní technologie,
  • Pokročilé materiály,
  • Nanotechnologie,
  • Průmyslové biotechnologie,
  • Mikro a nanoelektronika,
  • Fotonika,
  • Umělá inteligence
  • Zabezpečení a konektivita.

Prostřední pro život

 • termín pro podávání žádosti: od dubna do června 2020 (zatím nespecifikováno),
 • vyhodnocení žádosti: do 30.11.2020,
 • zahájení projektu: od 1.1.2021,
 • délka projektu: 1-4 roky,
 • zaměření: výzkum a vývoj v následujících oblastech:
  • Klima: opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • Ochrana ovzduší: omezování emisí znečišťujících látek a minimalizaci negativních vlivů znečištění ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy, zhodnocení dopadů meteorologických a antropogenních procesů na emise a imise,
  • Odpadové a oběhové hospodářství: prevence a minimalizace tvorby odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, zvyšování materiálového a energetického využití odpadů s minimalizací dopadů na životní prostředí, opětovné využití odpadů jako náhrady přírodních surovin,
  • Ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů: zadržení vody v krajině, zajištění dotace zdrojů podzemních vod a optimalizace odtoku povrchových vod z území ČR,
  • Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny: ochrana a posílení ekologické stability krajiny a udržitelného hospodaření,
  • Environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: nové metody a řešení pro zvyšování resilience měst a obcí vůči dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu, snižování vypouštění nebezpečných látek do prostředí a minimalizaci škodlivých vlivů těchto látek na lidské zdraví a ekosystémy.

V rámci naší činnosti následně jako zařídíme především následující:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení (nutná pro souhrnné investiční náklady nad 2 mil. Kč),
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.