Evropské strukturální fondy nejsou jedinou možností jak dosáhnout na evropské dotace

22. února 2019  ·  Ing. Iva Mladenková PhD.

Evropské strukturální fondy nejsou jedinou možností jak dosáhnout na evropské dotace. Další příležitostí jsou tzv. komunitární programy, které se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech. Zatímco v případě operačních programů jsou žadatelé zpravidla z jedné členské země, projekty podané v rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských zemí. Projekty úspěšných žadatelů musí navíc v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země. V rámci komunitárních programů by měly cíle, metody a formy spolupráce na projektu přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury (u některých programů jsou gestorem národní agentury). Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Nejvýznamnějšími a nejspíše i nejznámějšími programy v období 2014-2020 jsou zejména programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizon 2020. Skladba i obsah všech programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a inovace

Horizont 2020

Vzdělávání

Erasmus+

Vnitřní trh

Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020, CUSTOMS 2020

Životní prostředí

LIFE

Podnikání

COSME

Kultura

Kreativní Evropa

Justice a vnitro

Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020

Sociální politika

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Zdraví

Zdraví pro růst