Klimatické inženýrství se stalo novým fenoménem doby

14. dubna 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Změny podnebí na Zemi, konkrétně celkové oteplování planety, představují problém pro veškerý její život. Hlavními negativními projevy jsou růst sucha spojený mj. se zvyšujícím se nedostatkem vody, rozšiřování pouští a vlny stoupajících a rozšiřujících se veder, proti tomu stoupající hladiny moří, nárůst tepla v oceánech. Extrémní dopady počasí mají silný negativní dopad na člověka i přírodu. Řešení je dlouhodobě spatřováno nejen v adaptaci na změny a snaze o zmírňování nežádoucího procesu, ale nově také v cíleném umělém ochlazování.

Snahou zmírnit nepříznivé dopady globálního oteplování zásahem do klimatického systému se zabývá geoinženýrství, neboli klimatické inženýrství. Opatření spojená s geoinženýrstvím lze diferencovat do dvou hlavních témat – emise skleníkových plynů a sluneční záření.

Hlavním úkolem odstraňování emisí skleníkových plynů z atmosféry je omezení oxidu uhličitého, který má zásadní podíl na příčinách globálního oteplování. V oblasti slunečního záření se jedná o snahu snížit jeho dopad, a tedy oteplování planety řízením jeho procesu. Hlavní cíle klimatického inženýrství lze tedy identifikovat jako omezení změn klimatu, zmírňování jeho dopadu na Zemi a zajištění možnosti přizpůsobení se změnám.

Řešení změn klimatu Země s sebou nese finanční, technickou a časovou náročnost spojenou s ekonomickým, politickým a fyzickým omezením. Z uvedeného důvodu budou uvedené procesy rozděleny do souborů opatření, která je nezbytné analyzovat, včetně jejich proveditelnosti, účinnosti i rizik možného dopadu vedlejších účinků aj.

Sluneční záření bylo dosud zkoumáno zejména prostřednictvím pozorování přírodních jevů, počítačového modelování a laboratorních testů. Do budoucna je plánován přesun výzkumu a experimentování do venkovních podmínek se snahou o získání dostatku informací k plánovaným procesům i jejich možným dopadům a eliminacím případných chyb.

Historicky první finance na klimatické inženýrství byly vyčleněny v USA, a to koncem roku 2019. V tomto ohledu byly navrženy čtyři možnosti geoinženýringu. První představuje návrh odsávání oxidu uhličitého z atmosféry a jeho následné ukládání do podzemních prostor za účelem jeho přeměny na stavební materiály. Další studie bude zaměřena na možnost vystřelování kontejnerů s aerosoly různých chemikálií (zejména kyselou sírovou, sulfanem či oxidem siřičitým) do vyšších vrstev atmosféry. V pořadí třetí možnost je založena na tzv. osévání oblačnosti látkami jako například solí, které změní mraky takovým způsobem, že tyto budou odrážet sluneční světlo zpět do vesmíru. Poslední je snaha zajistit tzv. naředění mračen typu cirrus, které zachycují značné množství tepla ze zemského povrchu, za účelem vracení tepla ze Země zpět do kosmu.

Konkrétní dopady a možnosti vedlejších účinků zmiňovaných řešení jsou dosud neznámé, a proto jejich zvažování zůstává stále otevřené. Za zatím nejméně rizikové je vědci označováno vypouštění aerosolů do stratosféry. Důvodem je skutečnost, že by se v tomto případě jednalo o napodobení přirozeného procesu, který nastává při erupci sopek. Napodobení sopečné erupce prostřednictvím řízeného a kontrolovaného procesu by došlo ke snížení rizik spojených s dosud neznámými riziky možností geoinženýringu.

Realizace zvažované možnosti představuje pouze prostředek ke zmírnění změn klimatu. Hlavní úkol geoinženýringu – omezování emisí oxidu uhličitého tímto zůstane otevřen i pro další období.

Zdroje:
https://cs.qwe.wiki/wiki/Climate_engineering

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3016523-usa-poprve-schvalily-klimaticke-inzenyrstvi-vedci-zacnou-zkoumat-cilene-ochlazovani

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2703149-zmenam-klimatu-se-mohlo-vzdorovat-cilenym-ochlazovanim-variantou-je-odrazeni-slunecnich

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2427241-klima-zpusobilo-roku-2017-nejvetsi-skody-v-dejinach-zprava-wmo-varuje-pred-oteplovanim

https://veda.instory.cz/981-zrodil-se-fenomen-klimatickeho-inzenyrstvi-lidstvo-bude-cilene-ochlazovat-planetu.html