Náležitosti technické dokumentace k odčitatelné položce na výzkum a vývoj

5. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku o zkušenostech z kontrol finančních úřadů můžete nalézt zde. Druhou přednášku zaměřenou na propojenost jednotlivých prvků technické dokumentace vedl Garant technické dokumentace společnosti RESEA Mgr. Aleš Gróf.

Obsah přednášky se soustředil především na jednotlivé náležitosti technické dokumentace a vztah mezi nimi. Základem každého projektu výzkumu a vývoje uplatňovaného v rámci daňového odpočtu je jeho cíl. Měl by být kvantifikovatelný a v čase průběhu projektu vyhodnotitelný. Na konci realizace projektu by tak mělo být zřejmé, zda se cíl podařilo splnit či nikoliv. K tomu, aby bylo možné stanovovat si nějaký cíl, je nezbytné znát současný stav a jeho nevýhody, tzn. dokázat určit, proč je daná situace nevyhovující a je nutné zahájit projekt výzkumu a vývoje. Jako příklad můžeme využít výrobce potravin, který se specializuje na produkci čokoládových tyčinek. V současné době nenabízí žádnou proteinovou tyčinku (současný stav), ačkoliv je zákazníky čím dál více poptávána a konkurence ji v nabídce má (nevýhody současného stavu). Rozhodne se tedy realizovat projekt výzkumu a vývoje, jehož cílem je nová tyčinka s 30 % obsahem proteinu, která bude současně obsahovat náplň s medovou příchutí v celkovém objemu alespoň 30 % celkové hmotnosti tyčinky (kvantifikovatelné a vyhodnotitelné cíle).

Výše uvedené faktory jsou dále provázány s ocenitelným prvkem novosti, faktory technické nejistoty a alternativami výzkumu a vývoje. Ocenitelný prvek novosti představuje přelomovou nejčastěji funkční novou vlastnost produktu, kterou výrobce doposud nedisponoval. V našem případě se jedná zcela nové složení produktu s využitím surovin, které doposud pro svou produkci vůbec nevyužíval. Jako faktor technické nejistoty si lze představit nejistotu, kterou výrobce v průběhu výzkumu a vývoje musí překonávat, aby se mu podařilo dostat se k cíli. Na začátku realizace projektu si výrobce nadefinuje určité žádané technické vlastnosti produktu, které je nutné ověřit a dle výsledků ověřování případně průběžně upravovat. V námi využívaném příkladu se za faktor technické nejistoty dá považovat volba druhů proteinů a jejich poměru, složení příchutě (poměr medu, glukózového sirupu a dalších složek), způsob aromatizace příchutě či vliv množství medu na trvanlivost produktu.

Při realizaci projektu výzkumu a vývoje musí být rovněž vyloučeno řešení jinou alternativou. To znamená, že výrobce například nemohl upravit nějaký ze současných produktů či pořídit vyvíjené řešení od jiného subjektu. V potravinářském příkladu uváděném v tomto článku je vyloučení alternativ postaveno na několika bodech. Zmiňovaný výrobce doposud nemá žádnou skutečnost s výrobou proteinových tyčinek s medovou náplní. Z důvodu specifických senzorických a fyzikálních vlastností proteinů a medu není možné do stávajících výrobků jen dané suroviny přidat, je nutná nová receptura. Vlastní receptura však představuje pro každého výrobce cenné know-how, nedá se tak kalkulovat s možností jejího nákupu od přímého konkurenta. Těmito důvody je tedy vyloučena možnost alternativy vlastního výzkumu a vývoje.

Výše využitý příklad výroby proteinové tyčinky představuje zjednodušený náhled na klíčové prvky technické dokumentace, který by měl dostatečně ilustrovat jejich nutné propojení. Detailní analýza zohledňující všechny zmíněné náležitosti je prováděna u každého projektu výzkumu a vývoje, který zpracováváme. Jedná se o klíčový výstup naší práce, který určuje, zda je daný projekt pro daňový odpočet výzkum a vývoj vhodný.

Komplexní posouzení projektu výzkumu a vývoje z hlediska všech potřebných náležitostí je náročným procesem, pro jehož úspěšné absolvování je nutné se orientovat v aktuální legislativě a průběžně vyvíjejícím se náhledu správce daně. Vyplatí se tak neriskovat a nechat se tímto procesem provést. Základní informace o daňovém odpočtu na výzkum a vývoj a našich službách v této oblasti můžete najít zde.