Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

25. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na hospodářský šok způsobený pandemií Covid-19 představila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tento nástroj podpoří členské státy EU v období 2021 - 2027 a přispěje k větší odolnosti jejich ekonomik. Předběžně odhadovaná alokace finančních prostředků na granty pro ČR dosahuje přibližně 7,1 miliard eur. Tyto peníze budou rozděleny mezi jednotlivé níže uvedené oblasti.

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Tato oblast je zaměřena na plné rozvinutí digitálního ekosystému a vytvoření podmínek pro uplatnění nových a vznikajících klíčových technologií, zejména umělé inteligence a decentralizovaných resilientních technologií.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 5 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Digitální vysokorychlostní sítě

Tato oblast je zaměřena na plošné posílení digitální sítě s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G. Dále je cílem oblasti vytvoření kvalitní digitální infrastruktury, nezbytné pro fungování digitálního ekosystému, vč. e-governmentu a zajistit přístup k vysokorychlostnímu internetu pro socioekonomické subjekty jako nemocnice, knihovny, školy, stavební úřady, a další.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 4 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Tato oblast je zaměřena na vytvoření kapacit pro zvyšování kvalifikací dospělých. Mezi dílčí cíle oblasti patří například financování programu reskillingu.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 6 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Tato oblast je zaměřena na posílení odolnosti a připravenosti krajiny a zemědělství na projevy klimatické změny. Mezi dílčí cíle patří také např. posílení protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Dalšími cíli je také podpoření krajinné prvky zvyšující odolnost krajiny vůči projevům změny klimatu a její biodiverzitu.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 15 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe

Tato oblast se zaměřuje na zkvalitnění lokálního výzkumu, zapojení výzkumných týmů do mezinárodních projektů a využití výsledků projektů pro technologický vývoj ČR. Cílem je podpořit projekty napříč výzkumnými obory a mnohem více zapojit české výzkumné elity do mezinárodních výzkumných projektů a týmů.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 7,5 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Posílení systému prevence ve zdravotnictví

Tato oblast se zaměřuje na posílení primární péče a preventivní péče, s následnou úsporou financí na vyšších úrovních. Mezi dílčí cíle patří například posílení podpory zdraví a prevence nemocí, zvýšení dostupnosti primární péče prostřednictvím podpory sdružených praxí, vybudování a rozvoj center prevence ve zdravotnických zařízeních, prevence vzniku a šíření infekčních nemocí a nastavení podpůrných informačních opatření pro systém managementu krizových situací.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 10 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.

Snižování spotřeby energie

Tato oblast je zaměřena na dekarbonizaci průmyslu a domácností mobilizací veřejných a soukromých investic. Dále se zaměřuje na snížení spotřeby energie ve veřejném i podnikatelském sektoru (např. zlepšením energetické účinnosti budov) a v domácnostech.

Celková alokace prostředků je plánována na více než 6 mld. Kč.

V připravovaných výzvách se očekává možnost čerpání podpory bez ohledu na velikost podniku.