Nová výzva programu Epsilon na podporu výzkumu a vývoje

3. prosince 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V roce 2019 budou opět otevírány zajímavé dotační programy na podporu výzkumu a vývoje. Jako první je tradičně zveřejněn a vyhlášen program Epsilon zaštiťovaný Technologickou agenturou České republiky. Program bude vyhlášen 28.2.2019, příjem žádostí bude probíhat od 1.3. do 12.4.2019. Podmínky se meziročně zásadně nemění, již nyní jsou k dispozici předběžně parametry únorové výzvy. Hned na začátku je nutné zmínit, že výzkum a vývoj pro účely dotační podpory v žádném případě práce v bílém plášti v laboratoři. Značné množství projektů se rekrutuje ze strojírenských firem, kde výzkumně-vývojové práce probíhají v konstrukční kanceláři či výrobní hale. Není tak nutné se tímto pojmem nechat zastrašit a odradit.

V loňské výzvě jsme uspěli například s projektem na dobu tří let za 14,5 mil. Kč, který propojoval oblasti informačních technologií a provozu dopravních pásů. Hlavní uchazeč působí v oblasti informačních technologií a řeší software výsledného produktu, dalším uchazečem byla pak firma zabývající se výrobou dopravních pásů pro těžký průmysl. Výsledkem projektu bude systém prevence havárie dopravních pásů v provozu.

Účinná spolupráce s vysokou školou, výzkumnou institucí či jiným podnikem nebývá nutná, s ohledem na zvýšenou procentuální podporu až o 15 % ji zpravidla doporučujeme. V rámci tohoto programu jsou obvykle řešeny technicky náročnější výzkumné či vývojově projekty, které zároveň mají silnou nosnou myšlenku a vysokou inovativnost. Náklady se většinou pohybují v rozmezí vyšších jednotek až nižších desítek milionů korun, délka trvání projektu bývá několik let.

Obecně mohou v rámci projektu řešeného v programu Epsilon nastat tři modelové situace. První výše zmíněná možnost je založena na tom, že se na spolupráci dohodnou dva podniky s různým oborem zaměření. Typicky strojírenská společnost v kombinaci s vývojářskou IT firmou, která dodá pro finální řešení řídicí systém. Druhou možností je, že se dva uchazeči z různých oblastí soukromé sféry podílejí na vývoji jednotlivých komponent finálního řešení, v rámci vysoké školy poté probíhá jeho certifikace či testování. Třetí často využívanou kombinací uchazečů je podnik a vysoká škola. V tomto případě dochází v podniku k vývoji finálního řešení, vysoká škola zajišťuje jeho testování, případně se podílí na vývoji některých komponent (může jít např. o naprogramování řídícího softwaru pro vyvíjený stroj).

Při zvažování účasti v programu Epsilon je nutné uvědomit si některé základní souvislosti. Vyhodnocování žádosti proběhne do 30.9.2019. Samotný projekt může být zahájen až po schválení žádosti, tzn. nejdříve 1.10.2019. Dotace je vždy vyplácena dopředu. Na každý rok realizace projektu je tak na začátku roku vyplacena podpora, která je následně na konci roku zúčtována. Příjemce tak obdrží podporu dříve, než musí vynaložit způsobilé výdaje. Jedinou výjimkou je období roku 2019 (1.10.-31.12.), pro něž je podpora vyplácena na začátku roku 2020. Procentní výše dotace závisí na velikosti podniku, účinné spolupráci a rozložení výzkumu a vývoje v projektu. Malý podnik realizující vývojový projekt při účinné spolupráci s jiným podnikem či vysokou školou nebo výzkumnou institucí může dosáhnout na podporu 60 % způsobilých výdajů. Střední podnik při stejné konstelaci dosáhne na podporu 50 % způsobilých výdajů a velký podnik 40 % způsobilých výdajů. Obsahuje-li v sobě projekt i výzkum, podpora vzroste. V praxi většinou o jednotky procent.

Příprava žádosti je časově poměrně náročná. Vždy záleží na konkrétní situaci uchazeče (v jakém stavu je příprava projektu, zda je již navázána spolupráce s potenciálním partnerem atd.). Obecně platí, že je dobré začít připravovat podklady alespoň dva měsíce podáním žádosti, aby byl zajištěn dostatečný čas na posouzení vhodnosti projektu a následnou přípravu kvalitní dokumentace. V případě, že zvažujete dotační podporu Vašeho výzkumného či vývojového projektu, je ideální čas začít situaci řešit. Rádi Vám v tom pomůžeme. V rámci naší činnosti jsme schopni připravit veškerou potřebnou dokumentaci včetně odborných technických textů vlastními silami.

Základní specifikaci programu Epsilon včetně rozsahu našich služeb můžete nalézt zde.