Nová výzva programu Inovace

13. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu června 2018 by měla být vyhlášena nová výzva programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Je tak správný čas si krátce přiblížit základní charakteristiky a náležitosti tohoto programu.

Program Inovace je primárně zaměřen na podporu nákupu strojů, zařízení a softwaru v návaznosti na dokončený výzkum či vývoj a jeho zavádění do výroby (tzv. produktová inovace). V praxi se tak využívá v situaci, kdy firma po dokončení vývoje nového produktu potřebuje nakoupit vybavení, aby mohla zahájit jeho výrobu. Často je navázán na dokončení projektu v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj či dotací na výzkum a vývoj. Výzkum či vývoj je nejčastěji prováděn ve vlastní režii, účast v programu Inovace však nevylučuje ani transfer technologií (např. pořízení výstupu výzkumu a vývoje od vysoké školy či mateřské firmy). Zatímco produktová inovace je v rámci programu povinná, bonusové body v hodnocení lze získat za nepovinnou procesní inovaci. Při pořízení nových strojů dochází často ke zvýšení efektivity a produktivity výrobního procesu, což se projeví právě ve zmíněné procesní inovaci. Většina projektů tak v sobě produktovou a procesní inovace kombinuje.

Míra podpory dosahuje 25-45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Absolutní výše dotace byla v minulé výzvě v rozmezí 1-50 mil. Kč. Obvykle náklady projektů dosahují minimálně vyšších jednotek milionů korun. Projekty pohybující se okolo spodní hranice absolutní výše dotace jsou pro uplatnění v rámci dotačního programu s ohledem na pracnost zpracování podkladů často na hranici smysluplnosti. Alokace současné výzvy by měla dosahovat výše 1 mld. Kč. Finanční objem prostředků k rozdělení je nižší než v předchozích výzvách, je proto vhodné podat žádost co nejdříve po otevření příjmu žádostí.

Při plánování projektu je dobré mít přehled o základním časovém harmonogramu programu. Způsobilé výdaje je možné vynaložit ihned po podání žádosti. Žadatel se tím však vystavuje riziku, že realizace projektu začne dříve, než bude rozhodnuto o schválení či zamítnutí dotační žádosti. Vzhledem k tomu, že schvalovací proces trvá 6-9 měsíců a většina žadatelů chce projekt realizovat bez ohledu na získání dotace, jeho zahájení často následuje před samotným schválením. Po podání žádosti je tak obvykle zahájen proces výběru dodavatele. Realizace celého projektu může zpravidla trvat tři roky, investice tak lze rozložit na poměrně dlouhou dobu. Toto časové rozmezí může být vhodné především u finančně či organizačně náročnějších projektů. Vyplácení dotace probíhá ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů). U časově kratších projektů je možné vypracovat žádost o platbu na konci celého projektu, delší či nákladnější projekty jsou většinou rozděleny na etapy. Např. u tříletého projektu tak může být na konci každého roku ukončena příslušná etapa a podána žádost o platbu. Žadatel tak dotaci dostává průběžně, což usnadňuje finanční realizaci projektu.

Bližší informace o programu Inovace a rozsahu našich služeb můžete nalézt zde. Na jakékoliv dotazy Vám rád odpovím na níže uvedených kontaktech.