Úspory energie - II. výzva

21. listopadu 2016

Dne 28. listopadu 2016 bude vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) druhá výzva programu podpory Úspory energie. Podrobnější informace k výzvě můžete nalézt níže.

Výše alokace: 11 mld.Kč
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016
Zahájení příjmu žádostí: 15. 12. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 30. 3. 2018
Příjemci podpory: malé, střední podniky a velké podniky
Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
Maximálně výše dotace: 250 mil. Kč (maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč)
Míra podpory u projektu:
- malý podnik 50 % z prokázaných způsobilých výdajů,
- střední podnik 40 % z prokázaných způsobilých výdajů,
- velký podnik 30 % z prokázaných způsobilých výdajů.
Míra podpory na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:
- malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV,
- je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV,
- je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.
Podporované aktivity:
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách,
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
- využití odpadní energie ve výrobních procesech,
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
Způsobilé výdaje:
- dlouhodobý hmotný majetek,
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
- energetický posudek
Specifika a omezení:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,
- žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován,
- v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.

Zdroj: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspor...

Zaujal Vás tento dotační program? Zvažujete, zda je Váš projekt pro podporu vhodný? Neváhejte nás kontaktovat!