Podpora výzkumu a vývoje jako zdroj cash flow v době koronavirové krize

3. dubna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Řada firem v současné době řeší, jak maximalizovat provozní finance výrazně narušené dopady krize vyvolané pandemii koronaviru. Dle aktuálního průzkumu publikovaného Hospodářskými novinami by pětina podnikatelů ocenila odpuštění daní za rok 2019, dokonce čtvrtina pak odpuštění daní za rok 2020. Většina dotázaných by pak podporovala snížení / zrušení odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Zvýšení množství provozních financí prostřednictvím snížení daňové povinnosti či ušetřením na odvodech za zaměstnance lze docílit využitím nástrojů podpory výzkumu a vývoje. Níže si aktuální možnosti blíže představíme.

Nejrychlejší efekt lze dosáhnout uplatněním odčitatelné položky na výzkum a vývoj za rok 2019. Ministerstvo financí v polovině března představilo tzv. liberační balíček, který umožňuje posunutí termínu podání daňového přiznání za rok 2019 do 30.6.2020 bez sankcí. Při splnění zákonných podmínek tak firmy mají stále možnost uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj za rok 2019. Výdaje na výzkum a vývoj (osobní, materiálové a režijní náklady) se u většiny subjektů uplatňujících daňový odpočet pohybují minimálně v řádu jednotek milionů korun, přímá úspora je tak ve statisících až milionech korun. Tento nástroj nyní představuje vítanou možnost ke snížení daňového zatížení, které umožní ponechat více finančních prostředků na provozní výdaje ve firmě a v relativně rychlé době může vést k výraznému vylepšení cash flow.

Kromě okamžitého efektu je však nutné myslet i na následující roky. Zde jsou dvě možné cesty podpory výzkumu a vývoje, které mohou firmám finančně značně přilepšit. Za rok 2020 je rovněž lze uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj, efekt se projeví na jaře / v létě 2021 (dle termínu podání daňového přiznání za rok 2020). Kromě toho je však dobré zvážit i cestu dotační podpory. Od dubna do června bude pro příjem žádostí otevřeno hned několik zajímavých dotačních výzev z Technologické agentury České republiky (TAČR). Především program TREND patří k pilířům dotační podpory výzkumu a vývoje v České republice. U všech výše zmíněných programů z TAČR se podpora vztahuje k výzkumně vývojovým aktivitám, které i navzdory hrozící krizi pro zachování konkurenceschopnosti nebude možné ve většině firem zcela utlumit. Budou na něj tak stále nabíhat osobní, materiálové a režijní náklady. Dotace je vždy vyplácena na začátku kalendářního roku dopředu pro daný rok realizace projektu, finance má tak žadatel na účtu dříve, než je reálně musí vynaložit. Obvykle již na přelomu ledna a února tak má firma na účtu proplaceno 40-70 % (dle velikosti firmy) způsobilých výdajů. Především u osobních nákladů (do jejichž výše se pro účel státní podpory započítávají i veškeré odvody) se v čase ekonomické nejistoty může jednat o velmi vydatnou finanční podporu, která umožní stabilizaci lidských zdrojů a sníží riziko propouštění.

U všech zmíněných možností jsme schopni posoudit relevanci Vašeho záměru a připravit veškerou technickou i ekonomickou dokumentaci vlastními silami. Obzvlášť v současné době platí, že Váš čas potřebujete vynakládat maximálně efektivně a nezatěžovat se zbytečnou administrativou. Vzhledem ke zkušenému technicko-ekonomickému týmu se postaráme o vše potřebné a Vaši nutnou součinnost snížíme na minimum.