Podstata práce specialisty technické dokumentace

4. února 2019  ·  Jaroslav Polák

Důležitým předpokladem kvalitního, a tedy při případné kontrole Správcem daně uznatelného výzkumného a vývojového (VaV) projektu v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle paragrafu 2 zákona č. 130/2002 Sb. je mimo jiné kvalitně zpracovaná technická dokumentace. Její tvorba je pracovní náplní specialistů technické dokumentace ve společnosti RESEA a jedná se o náročný proces, který lze přirovnat k překladu z cizího jazyka.

Technická dokumentace popisující průběh VaV prací slouží jako zásadní podklad pro případ, že se Správce daně rozhodne provést kontrolu ve firmě, která odčitatelnou položku na VaV uplatňuje. Během této kontroly je nezbytné pověřeným úředníkům řádně objasnit, v čem spočívá novost výsledku uplatňovaného VaV projektu, jaké technické nejistoty byly v jeho rámci vyjasněny, jak projekt souvisí s větším celkem (stav poznání, společenský přínos apod.) a mnoho dalšího.

Zde se vývojový pracovník ocitá v situaci, která je pro něj značně netypická. Zajisté nemá problém objasnit výše uvedené skutečnosti stejně vzdělanému kolegovi. Nyní se však setkává s nutností odpovědět na otázky laika, který se v jeho oboru často vůbec neorientuje. To vlastně znamená, že mluví jiným jazykem. Každá řeč obsahuje pojmy, které jsou jejími uživateli pokládány za samozřejmé a není je tudíž obvykle třeba dále vysvětlovat.

Například „židle“ v češtině. Obvykle o židlích příliš nepřemýšlíme, ale existovaly kultury, které něco takového vůbec neznaly – například středověké Japonsko. Kdybychom měli Japonci, který žil v době předcházející setkání s evropskou kulturou, vysvětlit židli, museli bychom se nad tím důkladně zamyslet. K čemu bychom ji přirovnali? Je to něco jako sedací polštář, ale vyšší, má to nohy, opěradlo… Nakonec bychom vysvětlili, jak taková židle vypadá, ale pak bychom stáli před dalším problémem – náš středověký Japonec by se celkem logicky zeptal: „A k čemu je to dobré? Proč židle, když můžu sedět stejně dobře na zemi, jak jsem zvyklý?“ Neboli: Jaký má taková židle ocenitelný prvek novosti?

Začali bychom hovořit o tom, že se na ní dá sedět u stolu, který je vyšší, než jaký v Japonsku používají. A opět bychom se setkali s nepochopením: „A proč by ten stůl měl být vyšší?“ Neboli: Jaká je souvislost s větším celkem? Nač je takový vynález vůbec dobrý? Co to přinese dobrého? Že si pak budeme moci lépe protáhnout nohy? Je to dostatečný přínos?

Podobně postupuje specialista technické dokumentace. Vývojový pracovník mu sdělí, že předmětem výzkumu a vývoje je kupříkladu stroj umožňující nový způsob hrubovacího frézování rovinných a prostorových tvarových ploch. Pro strojního inženýra je to stejně evidentní, jako pro středověkého Evropana židle. Pro úředníka finančního úřadu rozhodně nikoli.

Být specialistou technické dokumentace vyžaduje specifické schopnosti. Tak, jako překladatel, musí znát oba jazyky, v tomto případě jazyk techniků i obecnou řeč, a musí být schopen převádět první do druhého, aniž by došlo ke ztrátě nebo posunu významu. To obvykle znamená užívání rozsáhlejších popisů, přirovnání a dalších technik. K tomu je nezbytná solidní orientace v oboru, schopnost klást správné otázky, rozumět technické dokumentaci a v neposlední řadě též umění stylisticky a samozřejmě gramaticky správně česky dokument napsat s ohledem na jeho recipienta.

Vzhledem k tomu, že specialisté technické dokumentace ve společnosti RESEA zpracovávají mnoho různých VaV projektů, musí být rovněž schopni rychle se učit novým věcem, protože není výjimkou, že zpracovávají souběžně dokumentaci z různých vědeckotechnických oblastí.

Práce specialisty technické dokumentace je náročná, ale zajímavá a inspirující. Člověku u ní mozek rozhodně nezakrní. Tak, jako každý překladatel, i specialista technické dokumentace zažívá radost, když se mu podaří zprostředkovat složitou problematiku lidem, kteří se v daném oboru neorientují.