Prázdniny ve znamení investičních dotací

17. června 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 14.6.2019 byl aktualizován harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V průběhu letních prázdnin budou vyhlášeny lokální i celorepublikové investiční výzvy. Pojďme si nejzajímavější možnosti blíže představit.

Technologie - ITI Olomouc / Ostrava

Jeden z nejznámějších investičních dotačních programů minulých let (dříve známý i jako Rozvoj), který se zvláště mezi malými podniky těšil velké popularitě, je zpět. Tentokrát však pouze v lokální podobě pokrývající území ITI Olomouckého, resp. Moravskoslezského kraje. Jedná se o podporu nákupu strojů, technologií a zařízení, která není vázána na zavádění nového výrobku, zřizování výzkumně-vývojového centra ani úspory energie. Pro malé a střední podniky se tak jedná o nejsnadnější cestu k rozšíření výroby a pořízení nového strojního vybavení. Dotace dosahuje výše 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik a 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Výzva pro Olomoucký kraj bude vyhlášena 1.7.2019 s celkovou alokací 63 mil. Kč. Výzva pro Moravskoslezský kraj bude vyhlášena 10.7.2020 s celkovou alokací 90 mil. Kč. Příjem žádostí bude u obou oblastí probíhat od 1.10.2019 do 1.10.2020. Jedná se však o výzvy průběžné, je tak vhodné žádost podat co nejdříve, jelikož alokace může být vyčerpána předčasně.

Technologie - Průmysl 4.0

Program zaměřený na podporu automatizace a digitalizace výroby v podnicích bude vyhlášen 15.7.2019. Jedná se o třetí výzvu programu na pořizovaní strojů, technologií, zařízení a softwaru, jehož specifikem je dělení pořizovaných technologií na výrobní a nevýrobní. Za výrobní technologie se považují stroje, které z fyzického vstupu prostřednictvím působení energie vytvoří výstup (obráběcí, tvářecí či dělící stroje, vstřikovací lisy atd.). Nevýrobní technologie fungují ve vztahu k výrobním jako podpůrné (konkrétní příklady si můžete přečíst zde). Platí, že náklady na nevýrobní technologie musí být dvojnásobné oproti nákladům na výrobní technologie (jsou-li výrobní technologie pořizovány, projekt může stát i pouze na nevýrobních technologiích). Příjem žádostí bude probíhat od 2.9.2019 do 2.12.2019, celková alokace programu činí 400 mil. Kč.

Úspory energie

Dotační stálice posledních let charakteristická velmi vysokou alokací otevře další výzvu i letos. Opět budou podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení, systémy měření a regulace, vytápění, osvětlení, úpravy střech atd.). Podpora se bude vztahovat rovněž na výměnu starých strojů za nové, energeticky úspornější. Žadatel si může vybrat, zda chce investovat do úprav nemovitosti, nových strojů či obou možností současně. Výzva bude vyhlášena 1.7.2019, příjem žádosti bude probíhat od 16.9.2019 do 30.4.2020. Žádat mohou malé, střední i velké podniky (podpora 50 % / 40 % / 30 % způsobilých výdajů). Celková alokace výzvy dosahuje 6 mld. Kč.

Nemovitosti - cestovní ruch

Program Nemovitosti se touto výzvou rozšiřuje do zcela nové oblasti. Nyní bude možné rekonstruovat brownfield na nemovitost s využitím v oblasti cestovního ruchu. Kromě nákladů na rekonstrukce brownfieldu bude způsobilým výdajem rovněž pořízení technologií, pouze však do výše 30 % celkových nákladů projektu. Výzva bude vypsána 3.7.2019, příjem žádostí bude probíhat od 1.8.2019 do 31.3.2020. V rámci výzvy bude rozdělováno 600 mil. Kč. Žadateli mohou být malé a střední podniky (podpora 45 %, resp. 35 % způsobilých výdajů). Místo realizace projektu je však striktně omezeno na 57 obcí s výjimečným potenciálem přírodního subsystému cestovního ruchu.

Nemovitosti - Uhelné regiony

Kromě cestovního ruchu program Nemovitosti pokračuje i ve své dosavadní oblasti. V rámci této výzvy bude podporována rekonstrukce brownfieldů na podnikatelské nemovitosti. Výzva bude vypsána 3.7.2019, příjem žádostí bude probíhat od 3.10.2019 do 3.3.2020. Alokace výzvy dosahuje 1,4 mld. Kč. Žadateli mohou být malé a střední podniky (podpora 45 %, resp. 35 % způsobilých výdajů). Místem realizace musí být Moravskoslezský, Karlovarský či Ústecký kraj.

V rámci naší činnosti u všech výše jmenovaných dotačních programů zařídíme především následující:

  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • doporučíme Vám odborné osoby, jsou-li nutné (např. energetický auditor u programu Úspory energie),
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • provedeme Vás projektovým managementem (žádosti o platbu, komunikace s řídicím orgánem atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.