Seminář Horizon 2020 pro vědu, výzkum a inovace

16. října 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 25.9.2019 jsme v Praze pořádali seminář o fungování rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Naše externí poradkyně Ing. Iva Mládenková Ph.D., na začátku semináře vysvětlila rozdíly mezi čerpáním „evropských dotací“ ze strukturálních fondů skrz operační programy a možnostmi plynoucími z tzv. komunitárních programů EU. Poté se již pozornost věnovala pouze jednomu z nejvýznamnějších komunitárních programů, a sice Horizonu 2020, programu pro vědu, výzkum a inovace.

Účastníci se seznámili se základní strukturou, rozpočtem programu a jednotlivými typy akcí v rámci H2020 včetně výše podpory a způsobilých nákladů. Další část semináře byla zaměřena na přehled výzev v rámci tzv. druhého pilíře „Vedoucí postavení průmyslu“, účastníci semináře se tak mohli seznámit s konkrétními podmínkami aktuálních výzev například v oblastech fotoniky,robotiky, ICT nebo umělé inteligence. Lektorka zmínila i další významné nástroje jako SME Instrument nebo Fast track to Innovation. Na závěr semináře lektorka vysvětlila účastníkům postup a jednotlivé kroky při předkládání žádosti, náročnost jejího zpracování a seznámila účastníky s funkcionalitami tzv. „Účastnického portálu Evropské Komise“. Účastníci semináře tak prohloubili svoje dosavadní znalosti a získali ucelený přehled o možnostech financovat své výzkumné, vývojové a inovační záměry z programu H2020.

Seminář byl interaktivní, účastníci kladli během výkladu otázky a sdíleli své zkušenosti a poznatky z praxe. Většina účastníků také využila možnosti individuální konzultace s lektorkou po skončení semináře.