TAČR vs. OPPIK, který program si pro podporu výzkumu či vývoje vybrat?

5. ledna 2018

V průběhu první poloviny letošního roku by mělo být vyhlášeno hned několik programů na podporu projektů výzkumu či vývoje. Jedná se o Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a několik programů z Technologické agentury České republiky (TAČR) – EPSILON, ÉTA a DELTA. Potenciální žadatel je tak postaven před volbu, na který program se zaměřit.

Před bližší volbou konkrétního programu je dobré znát základní rozdíly mezi programy z TAČR a OPPIK. Veškeré programy z TAČR poskytují podporu v režimu ex-ante. V praxi to znamená, že finance od řídicího orgánu jsou na účet příjemce dotace připsány vždy na počátku každého roku projektu ve formě zálohy na výdaje pro daný rok. Na konci roku je pak vyúčtováno, jaká část zaslaných prostředků byla skutečně využita. Tato forma podpory poskytuje příjemci dotace značnou výhodu – peníze na jeho účtu budou k dispozici dříve, než je bude skutečně využívat. Není tak nutné výdaje hradit nejdříve ze svých zdrojů a poté čekat na proplacení řídicím orgánem. Naopak Aplikace poskytují podporu v režimu ex-post, tzn. až po vynaložení vlastních nákladů. V praxi je tak projekt proplacen na konci jeho trvání nebo po proběhnutí jednotlivých etap (např. ročních). Žadatel však vždy musí výdaje projektu uhradit nejdříve ze svých zdrojů, proplaceny jsou mu až následně.

U všech výše zmíněných programů je kladem obecně vysoká míra podpory, která teoreticky může pro malý podnik dosáhnout až 70 - 80 % způsobilých výdajů, reálně se často pohybuje mezi 50 a 65 %. Míru podpory lze zvýšit účastí vysoké školy či výzkumné instituce (u většiny programů není povinná). V případě její účasti se podpora zvýší o 10-15 %. Vysoká škola či výzkumná instituce se však musí na celkových nákladech podílet určitým ve výzvě stanovených finančním objemem (standardně 10 % celkových způsobilých výdajů).

Hodnocení programů z OPPIK i TAČR je založeno na minimálním počtu bodů, kterých musí žadatel dosáhnout (u minulých výzev 60 bodů ze 100 možných). Zásadním rozdílem je však pomocné hodnocení. Při vyšším počtu žádostí, které splní minimální bodové kritérium, je pomocným hodnocením u programu Aplikace čas podání. Finální rozhodnutí o podpoře je v případě převisu žádostí založeno na času podání, je tak zcela jedno, kolik bodů nad povinnou hranici 60 bodů projekt získal. Programy z TAČR naopak jako pomocné hodnocení využívají celkové množství bodů projektu. Podporu tak dostávají obsahově nejkvalitnější projekty s nejvyšším množstvím získaných bodů bez ohledu na čas podání (samozřejmě musí být podány v příslušném časovém rozmezí pro podání žádosti).

Výrazný rozdíl je rovněž v rozpočtu jednotlivých programů. Zatímco loňská výzva programu Aplikace měla celkovou alokaci 1,6 mld. Kč (předchozí dokonce 4 mld. Kč), programy z TAČR standardně v rámci jedné výzvy disponují částkami v řádu stovek milionů korun. Čistě statisticky je tak procentní šance na úspěch ve výzvách z TAČR nižší. Vždy je však nutné brát v potaz systém hodnocení, díky němuž zde mají vysokou šanci na úspěch projekty se silnou nosnou myšlenkou a značnou inovativností. Program Aplikace je naopak vhodnější i pro méně náročné projekty či pro podniky, které chtějí mít obecně vyšší pravděpodobnost úspěchu. Zde je však dobré si uvědomit, že riziko účasti v programech TAČR je vyváženo velmi příznivými podmínkami proplácení dotace (ex-ante).

Každý projekt výzkumu či vývoje je svým způsobem jedinečný, za nejlepší postup tak obecně považujeme se o projektu nezávazně pobavit a na základě toho doporučit nejvhodnější další postup financování Vašeho výzkumu, vývoje a inovací.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.