Tvorba dotačních projektů na výzkum a vývoj ve společnosti RESEA

25. listopadu 2019  ·  Jaroslav Polák

Tvorba dotačních projektů patří ke stěžejní činnosti společnosti RESEA. Zaměřujeme se na oblasti podpory všech fází výzkumně vývojového cyklu od počáteční ideje až po uvedení nového produktu na trh. V tomto příspěvku se zaměříme na obecné principy tvorby dotačních projektů spojených s výzkumem, vývojem a inovacemi.

Aby bylo vůbec možné projektovou žádost kvalitně zpracovat, je nezbytné zvolit adekvátní dotační výzvu. Je tudíž třeba správně vyhodnotit, v jaké fázi se výzkumně-vývojové či inovační práce nacházejí, co je jejich předmětem, jaká je pozice klienta na trhu atd. Rovněž jsou zvažovány možnosti účinné spolupráce s dalšími subjekty, například univerzitami či jinými podniky, a pravděpodobnost úspěchu v rámci jednotlivých výzev. V případě, že klient v minulosti projekt již neúspěšně podával, je rovněž analyzováno, jaká hodnotící kritéria nesplnil. Klient je rovněž seznámen se všemi aspekty, které s čerpáním veřejných prostředků v daném případě souvisí. Výše uvedená analýza vychází z poznatků, které získal obchodní manažer a zejména pak z úvodní schůzky žadatele s koordinátorem dotačních projektů.

Po úvodní schůzce, během níž dojde k identifikaci odpovídající dotační výzvy, následuje jednání, jehož se účastní specialista technické dokumentace, který bude tvořit technickou a marketingovou část žádosti. Jeho úkolem je seznámit se již před technickým jednáním s danou technologickou oblastí i výzvou, v jejímž rámci bude projekt podáván, a připravit si otázky k jednotlivým kapitolám. Během této schůzky je obvykle specifikována a promyšlena technická část projektu, tj. vlastní předmět výzkumu, vývoje či inovace a jeho prezentace v rámci žádosti. Marketingová část žádosti, zaměřená na obhájení ekonomické viability a udržitelnosti předkládaného projektu, si většinou vyžádá doplňující jednání.

Následuje vlastní tvorba textu žádosti. Specialista technické dokumentace, pracující pod supervizí koordinátora dotačních projektů, prostuduje všechny relevantní české a zejména zahraniční zdroje týkající se dané problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba obvykle prokázat globální či přinejmenším evropskou konkurenceschopnost předkládaného řešení, je nezbytné provést důkladnou rešerši konkurence a patentovaných řešení. V případě, že v globálním měřítku obdobný produkt či technologie již existuje, je nutné se vůči němu adekvátně vymezit, tj. objasnit uplatnitelnost předkládaného projektu (například poukazem na lepší dosažené parametry, nižší cenu apod.). Při tvorbě dokumentu je rovněž nezbytné brát v potaz nejen snahu o co nejpřesnější technický popis, ale také vyhovění hodnotícím kritériím výzvy, v jejím rámci bude projekt podáván. Ani případné slabé stránky projektu nejsou „zametány pod koberec“ (kde je hodnotitel beztak obvykle najde), ale argumentačně řádně vypořádány.

Tvorba dokumentu je rozdělena na několik částí, jež jsou zpracovávány samostatně. Jedná se zejména o část technickou, marketingovou a ekonomickou a dále o všeobecnou část, zahrnující představení žadatele, údaje o žadateli a další menší kapitoly. Ekonomickou pasáž zpracovává koordinátor dotačních projektů, ostatní části specialista technické dokumentace. Každý hotový úsek je podroben nezávislé odborné jazykové a věcné revizi ze strany garanta technické dokumentace nebo jím pověřeného seniorního specialisty technické dokumentace. Průběžně probíhá komunikace s klientem, zaměřená zejména na vyjasňování otázek, které v rámci tvorby textu vyvstaly. Hotový text je následně předložen klientovi k revizi a schválení. Poté, co jsou zapracovány případné připomínky, následuje podání žádosti.

Tvorba dotačních projektů je tedy ve společnosti RESEA odborně vedenou týmovou prací, jejímž cílem je podávat odborně i jazykově špičkově zpracované žádosti plně vyhovující příslušným hodnotícím kritériím, protože právě tento přístup dle našich dlouhodobých zkušeností vede k velmi vysoké pravděpodobnosti úspěchu.