Blog

Příklad nesmyslné administrativní zátěže pracovníků, které může být chápáno jako vytlačování nerezidentních dopravců ve prospěch rezidentních (a tedy porušení jednoho ze základních předpokladů jednotného vnitřního trhu) - ...

Na zajímavý způsob recyklace plastových lahví přišli pracovníci Ústavu chemických procesů Akademie věd. O jejich úspěchu již začíná být slyšet i v zahraničí. V následujícím článku zjistíte víc.

V dubnu roku 2016 byl schválen usnesením vlády ČR nový program ZÉTA . Tento program se zabývá podporou aplikovaného výzkumu a soustředí se na navázání spolupráce akademické sféry a podniků, a to prostřednictvím zapojení studentů magisterských nebo ...

Zajímavý, ačkoliv pro české pracovníky shánějící práci ne příliš radostný příklad globálního pohybu pracovníků najdete zde. Podle článku můžeme usuzovat, že firmy si začínají uvědomovat výhody využívání levnější pracovní síly, pomocí ...

Inovace - Výzva III

9. ledna 2017

Za devět dní - tedy 18.1.2017 - se bude otvírat třetí výzva programu podpory Inovace. Od této doby bude možné podávat Žádosti o podporu, a to do 18.4.2017. Pokud Váš podnik uvádí na trh inovované výrobky, technologie nebo služby, je tato výzva určená ...

Právě včera, tedy 5.1.2017, byly aktualizovány Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Tato skutečnost by neměla uniknout žádnému žadateli nebo příjemci dotace z OP PIK, neboť právě tyto subjekty jsou povinny postupovat při výběru ...

Rozdílné oblasti průmyslu či technologií spojuje jedna věc - možnost uplatnit odčitatelnou položku na vědu a výzkum. Tuto příležitost mají jak papírny - viz http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/v, tak biotechnologické firmy - ...

V pátek dne 9.12.2016 řídící orgán OP PIK oznámil, že došlo k posunu termínů u níže zmíněných výzev: Aplikace – Výzva III – dnem zahájení příjmu Žádosti o podporu je 20. leden 2017, ukončení příjmu Žádostí je stanoveno na 20. dubna 2017, ...

Pod záštitou programu Horizont 2020 si můžete zažádat o „dotace na klinické studie“ (oficiálním názvoslovím je tento proces označován jako "financování výzkumného záměru''). Klinické studie (které jsou oficiálně označovány jako Výzkumné a ...

Dne 16.11.2016 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první návrh Harmonogramu výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) pro rok 2017. Mezi cílové skupiny patří podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, ...