The Country for the Future

The Country for the Future

Program Country for the Furure je zastřešen Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a skládá se ze tří podprogramů:

1.Start – up – zaměření na nové inovativní společnosti a zrychlení jejich rozvoje. Dále zaměření na společnosti s globálním inovačním potenciálem a urychlení jejich internacionalizace.

2.Digitální lídři - Cílem podprogramu je podpora vzniku center pro digitální inovace (DIH) a rozvoje jejich služeb jako jsou: vývoj a testování produktů před jejich finální výrobou a uvedením na trh, poskytování služeb a kapacit, podpora při hledání investic a další služby podle potřeb strategie Digitální Česko.

3.Inovace do praxe - zvýšení intenzity prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky a motivace pro využití výsledků těchto aktivit v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0.

Základní charakteristika:

 • Vyhlášení výzvy: bude upřesněno,
 • příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: výzkum a vývoj v návaznosti na digitální stát a průmysl 4.0,
 • uchazečem o podporu může být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba, která bude konečným příjemcem podpory,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady nebo výdaje,
  • náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
  • další provozní náklady nebo výdaje,
  • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
  • režijní náklady ve výši 25 % z neinvestičních nákladů,
 • maximální intenzita podpory:
  • 100 % celkových uznaných nákladů projektu v podprogramu 1,
  • 100 % celkových uznaných nákladů projektu v podprogramu 2,
  • 50 % celkových uznaných nákladů projektu v podprogramu 3,
 • absolutní výše dotace: do 25 mil. Kč.,
 • proplacení dotace: bude upřesněno,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: bude upřesněno,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.