Dotace na přenosovou síť

SMART GRIDS II - OP PIK

 • plánované vyhlášení výzvy: 8.10.2018,
 • plánovaný příjem žádostí: oproti předchozím výzvám došlo k podstatné změně přechodem z jednokolového na dvoukolový systém hodnocení,
  • příjem předběžných žádostí o podporu: 8.10.2018 – 31.1.2019,
  • příjem plných žádostí o podporu: 1.2.2019 – 30.9.2019,
 • jak lze využít: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí), konkrétním výstupem projektu je:
  • výstavba nových linek a posilování přenosové schopnosti linek stávajících,
  • výstavba a modernizace rozvoden,
  • instalace nových transformátorů a výměna stávajících transformátorů za nové stroje většího výkonu,
  • modernizace řídících a komunikačních systémů (řídicí systémy v jednotlivých uzlech soustavy a dispečerské řídicí systémy),
 • žadatelé: provozovatel přenosové soustavy (na základě licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem),
 • způsobilé výdaje: obecně jde o dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), konkrétními rozpočtovými jsou:
  • projektová dokumentace stavby,
  • inženýrská činnost ve výstavbě,
  • samotná výstavba a rekonstrukce soustavy,
  • ostatní stroje a související zařízení včetně HW a SW,
 • procentní výše podpory: až do výše 40 % z celkových způsobilých nákladů projektu,
 • absolutní výše dotace:
  • min. 10 mil. Kč – max. 500 mil. Kč pro výzvu V.,
  • min. 10 mil. Kč – max. 950 mil. Kč pro výzvu VI.,
 • délka projektu: nespecifikována, nejzazším termínem pro dokončení projektu je 30.8.2023,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,

odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.