Dotace na výzkum, vývoj a inovace

Program TRIO

Stručný přehled:

 • datum vyhlášení výzvy: 15. května 2017,
 • očekávaný příjem žádostí: do 14. července 2017,
 • žadatel: podnik,
 • partner: vysoká škola / výzkumná organizace,
 • zaměření programu: podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách,
 • výše podpory na aplikovaný výzkum: dle velikosti podniku až 70 %, případně až 80 % (při spolupráci s partnerem),
 • výše podpory na experimentální vývoj: dle velikosti podniku až 45 %, případně až 60 % (při spolupráci s partnerem),
 • výše podpory pro partnera: 100 %,
 • celková výše podpory na projekt jako celek: 80 %,
 • proplácení podpory: na začátku každého roku trvání projektu vyplácena podpora na daný rok, v případě nevyčerpání se podpora vrací na konci roku do státního rozpočtu,
 • způsobilé výdaje: osobní náklady, náklady na vybavení související s VaV (do výše odpisů v průběhu projektu), náklady na smluvní výzkum (externí dodavatel činností VaV, patenty, licence apod.), subdodávky (kooperace) a ostatní provozní náklady (režijní, materiálové apod.),
 • výsledek / výstup projektu: patent, prototyp, funkční vzorek, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor či certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem,
 • doba realizace projektu: max. 48 měsíců,
 • alternativní program podpory:
  • SME Instrument (HORIZON 2020) / Proof of Concept (OPPIK) zaměřující se na uvedení výsledků výzkumu, vývoje a inovací na trh.