Dotační program Úspory energie (OPPIK)

Stručný přehled:

 • datum vyhlášení výzvy: 28.11.2016,
 • čekávaný příjem žádostí: prosinec 2016 – březen 2018,
 • žadatel: malá / střední / velký podnik,
 • zaměření programu: podpora opatření vedoucích k energetickým úsporám v podnikatelských nemovitostech,
 • podporované aktivity:
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách,
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pořízení nových energeticky úspornější strojů a zařízení),
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • výše podpory: 50 / 40 / 30 % způsobilých výdajů (malý / střední / velký podnik),
 • proplácení podpory: ex-post (po dokončení projektu či jeho příslušné etapy),
 • způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek,
 • doba realizace projektu: max. 3 roky (nejzazší datum ukončení: 31.3.2021).