Eurostars 2

Eurostars 2

Eurostars je evropský dotační program na podporu výzkumu a vývoje. Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: 2 x ročně,
 • plánovaný příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: použití na vývoj nových výrobků, technologických postupů a služeb, projekty nejsou tematicky omezeny (musí však jít o projekty pro civilní použití),
 • žadatelé: malé a střední podniky (jako koordinátor), projekt se podává v konsorciu, které tvoří minimálně dva účastníci ze dvou Eurostars zemí (dobrá je spolupráces vysokou školou či výzkumnou institucí),
 • způsobilé výdaje: osobní náklady včetně odvodů, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, spotřební zboží a provozní materiál, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, nákup služeb, náklady na subdodávky, cestovní náhrady, DPH,
 • procentní výše podpory: až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu, až 25 % u experimentálního vývoje,
 • absolutní výše dotace: max. 160.000 € (4 mil. Kč) na projekt ročně,
 • délka projektu: maximálně 36 měsíců,
 • další podmínky projektu:
  • výsledky projektu musí být uvedeny na trh do dvou let od ukončení projektu,
  • nejméně 50 % nákladů projektu musí být zajištěno a provedeno koordinátorem,,
  • žádný účastník nesmí mít náklady vyšší než 75 % celkového projektového rozpočtu,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.)
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.