Fast Track Innovation

Fast Track Innovation / Rychlá cesta k inovacím

 • plánované vyhlášení výzvy: 3 x ročně,
 • plánovaný příjem žádostí:
  • v roce 2019 – do 21.2., 23.5., 22.10.,
  • v roce 2020 – do 19.2., 9.6., 27.10.,
 • jak lze využít: zavedení skokové inovace (produktu, technologie, služby) na trh do tří let od zahájení projektu, obsahem projektu je rychlá transformace rozpracované technologie na komerční produkt, tematicky není projekt omezen,
 • žadatelé: malý, střední i velký podnik; projekt se podává v konsorciu 3 – 5 účastníků z minimálně tří členských států EU nebo států asociovaných k H2020,
 • způsobilé výdaje:
  • přímé náklady: osobní náklady zaměstnanců, cestovní náhrady, odpisy vybaveni/infrastruktury/jiných aktiv, ostatní zboží a služby, náklady na interně fakturované zboží a služby, subdodavatelé a náklady dalších třetích stran,
  • nepřímé náklady: režie ve výši 25 % přímých nákladů,
 • procentní výše podpory: 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu (pro neziskové organizace až 100 %),
 • absolutní výše dotace: max. do výše 3 mil. €,
 • proplacení dotace: zálohová platba (po zahájení projektu), průběžné platby (po každém vykazovaném období), platba zůstatku (na konci projektu),
 • délka projektu: 12 – 24 měsíců,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.