OPTAK - Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Nový Operační program Technologie a aplikace (OPTAK) 2021 – 2027 navazuje na předchozí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Stejně jako u předchozího operačního programu je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celková alokace programu by měla přesahovat 80 mld. Kč a celková míra podpory pro jednotlivé projekty bude v rozmezí 25 – 80 %.

Stejně jako v předchozím operačním programu má i OPTAK směřovat především ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Program se zaměřuje na 5 základních priorit:

 • posilování výkonnosti podniků,
 • rozvoj podnikání a konkurenceschopnost MSP,
 • rozvoj digitální infrastruktury,
 • posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
 • efektivní nakládání se zdroji.

Jednotlivé dotační programy jsou stále ve fázi příprav, lze však očekávat programy zaměřené na tyto oblasti:

 • výzkum a inovace v podnicích,
 • nákup výrobních a nevýrobních technologií,
 • digitalizace a rozvoj internetu v podnicích,
 • zavádění pokročilých technologií a principů průmyslu 4.0,
 • rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu,
 • minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby,
 • modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie,
 • zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor,
 • zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií,
 • efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.

Vyhlášení výzev bude probíhat od poloviny roku 2021. Podpory je zaměřena především na malé a střední podniky, část výzev bude přístupná i pro velké podniky. Detaily k jednotlivým výzvám budeme postupně upřesňovat.

Kontaktní osobou pro dotace z Operačního programu Technologie a aplikace je Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.