Proces získání dotace

Proces získání dotace z Evropských strukturálních fondů probíhá v několika na sebe navazujících krocích. Veškeré náležitosti nutné pro získání dotace zajistíme za Vás!

Žádost o dotaci

Získání dotace probíhá prakticky ve dvou krocích. Před spuštěním celého procesu je nutné sestavit dotační žádost. Sestavení žádosti o dotaci je složitý proces a podléhá specifické terminologii. Každý dotační program má jiné požadavky na náležitosti tohoto dokumentu, neexistuje tak plošně využitelný vzor žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání dotační žádosti je zpravidla nutné realizovat důslednou vstupní analýzu projektu, vyhodnotit veškerá jeho rizika, analyzovat možnost podpory v režimu de minimis a zpracovat studii proveditelnosti dotačního projektu. Všechny tyto činnosti provedeme za Vás a žádost o dotaci připravíme.

Projektový management

Po vypracování žádosti je zahájen proces jejího schvalování. Schválením dotační žádosti však naše práce nekončí.

Zajistíme za Vás projektový management dotačního projektu tak, aby vše probíhalo v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace. Průběžně budeme evidovat náklady spojené s projektem, monitorovat celý proces a zajišťovat proplácení dotace po etapách.

Co jsme schopni zajistit

Naše služby se zaměřují především na následující oblasti:

 • konzultace, doporučení a pomoc při výběru vhodného dotačního titulu, posouzení souladu požadavků žadatele o dotaci s podmínkami dotačního programu,
 • komplexní vypracování žádosti o dotaci,
 • administrace žádosti o dotaci,
 • studie proveditelnosti, podnikatelský záměr,
 • rozpočet a harmonogram projektu,
 • definice závazných ukazatelů,
 • předložení žádosti o dotaci,
 • příprava smluv o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace,
 • komplexní administrace dotačního titulu:
  • doporučené postupy při realizaci projektu,
  • poradenství v oblasti daňových a účetních souvislostí dotačního titulu (analytické účetnictví, faktury, karty majetku, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vazba na rozpočtové položky atd.),
  • analýza cílů programu, soulad realizace programu se závaznými ukazateli projektu,
  • komunikace s poskytovatelem dotace,
 • realizace zadávacího řízení na výběr dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle platné metodiky dané výzvy,
 • administrace žádosti o platbu:
  • příprava účetních dokladů,
  • příprava výkazů práce všech zaměstnanců podílejících se na realizaci dotačního titulu na základě podkladů ze mzdových listů a ostatní podpůrné dokumentace,
  • administrace a podání žádosti o platbu,
 • povinná publicita,
 • a další související konzultační služby.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.