Investiční pobídka

Co je investiční pobídka?

Investiční pobídka je finanční či daňový stimul, který slouží ke zvýšení atraktivity investic na území České republiky. Má podobu slevy na dani, osvobození od daně nebo hmotné podpory (na nábor či rekvalifikaci zaměstnanců).

Jaké náklady lze uplatnit?

V rámci investiční pobídky lze uplatnit následující náklady:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Kdo může investiční pobídku využít?

Investiční pobídku mohou využívat společnosti všech velikostí. Výše podpory nemá v absolutních číslech horní hranici, procentně je limitována velikostí podniku následovně:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Existují tři základní druhy investičních pobídek: pro zpracovatelský průmysl, pro technologická centra a pro centra strategických služeb. Každá z příslušných oblastí má vlastní vymezení pravidel. Jedná se především minimální počet nově vytvořených pracovních míst a o minimální výši investice a její strukturu.

Jaké regiony jsou preferovány?

Investiční pobídku lze využít v téměř všech regionech České republiky kromě hlavního města Prahy a dalších vybraných velkých měst. Některé regiony jsou však účelově zvýhodněny nižší výší základní investice. V rámci tzv. postižených regionů (v mapě červených) nejsou uplatňovány dodatečné podmínky pro činnost s vyšší přidanou hodnotou.

Zdroj: CzechInvest

Co jsme schopni zajistit?

V rámci naší činnosti zajistíme následující:

 • posouzení vhodnosti Vašeho záměru,
 • doporučení vhodného druhu investiční pobídky,
 • vypracování veškerých potřebných náležitostí a jejich přeložení ke schválení,
 • zajištění průběžné komunikace s agenturou CzechInvest,
 • komplexní informační podporu po celou dobu čerpání investiční pobídky.

Jako ve všech oblastech našeho působení i zde platí, že klient nikdy nic nepíše. Veškerá příprava dokumentů včetně odborných technických textů je vždy na našich zaměstnancích.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.