Postup naší práce

Průběh spolupráce

Na daňové zvýhodnění můžete dosáhnout již po několika krocích. Celý proces jsme u menších projektů schopni zvládnout již za dva měsíce. Je však třeba brát v potaz, že se v žádném případě nejedná o počin jednorázový, ale o průběžný proces. Vzájemnou důvěrou budeme schopni dosahovat maximálních výsledků. Spolupráce je založena na osobních jednáních probíhajících v sídle či provozovně Vaší společnosti a následném zpracovávání veškerých získaných podkladů a tvorbě dokumentace.

1. Vstupní posouzení

Vstupní posouzení je prováděno formou odborně vedené diskuze. Na schůzce by měly být přítomny odpovědné osoby z Vaší firmy (technický ředitel, vedoucí výzkumu a vývoje či jiná osoba odpovědná za projekty výzkumu a vývoje). Během vstupního posouzení s Vámi naši specialisté technické dokumentace detailně proberou Vaše projekty výzkumu a vývoje v technické rovině.

Výstupem vstupního posouzení je doporučení, ze kterého bude jasně vyplývat, zda má smysl ve Vaší společnosti daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje řešit.

2. Finanční a technická analýza

V této fázi začneme zpracovávat podklady, aby sestavený projekt vyhovoval podmínkám pro daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje. Naši specialisté technické dokumentace provedou obsáhlou technickou analýzu projektu, v rámci které definitivně ověří jeho způsobilost pro daňový odpočet na výzkum a vývoj. V rámci finanční analýzy pak prověříme všechny náklady (mzdy, náklady na materiál, daňové odpisy atd.) plánované na projekty výzkumu a vývoje. Tyto činnosti budou probíhat výhradně z naší strany, od Vás budeme potřebovat pouze osobní součinnost a dodání některých podkladů.

3. Reálné vyčíslení za účetní období

V této fázi nahradíme plánované výdaje těmi skutečně vynaloženými. Tyto náklady prověříme s Vaším účetním oddělením. Pro účely uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj provedeme rovněž evidenci majetku pro všechny odpisové skupiny.

Po doplnění projektu o skutečné náklady bude vypočtena reálná hodnota daňového zvýhodnění. Za toto vyčíslení přebíráme plnou zodpovědnost a případnou obhajobu před správcem daně provedeme za Vás.

Výsledky naší práce lze implementovat do vnitropodnikových směrnic i do ISO norem.

Všechny informace, které nám poskytnete, využijeme pouze pro účely zpracování projektu pro daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje. Plně ctíme zásadu mlčenlivosti. A to jednak zákonnou, ale i smluvní.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.