Postup výzkumu a vývoje

Průběh spolupráce

Zajímá Vás, jakým způsobem probíhá spolupráce s naší firmou? Chcete se dozvědět více?

Na daňové zvýhodnění můžete dosáhnout již po několika krocích. Celý proces jsme u menších projektů schopni zvládnout již za dva měsíce. Je však třeba brát v potaz, že se v žádném případě nejedná o počin jednorázový, ale o průběžný proces. Vzájemnou důvěrou budeme schopni dosahovat maximálních výsledků.

1. Vstupní posouzení

Celý postup vedoucí k daňovému zvýhodnění výzkumu a vývoje začíná vstupním posouzením.

Na vstupní posouzení nemusíte nikam jezdit, jednání bude realizováno ve Vaší společnosti.

Celé vstupní posouzení je prováděno formou odborně vedené diskuze. Na schůzce by měly být přítomny odpovědné osoby z Vaší firmy (ekonom, technický ředitel, osoba odpovědná za kvalitu). Během vstupního posouzení prozkoumáme činnosti a projekty, které ve Vaší firmě provádíte. Na základě této analýzy identifikujeme činnosti, které je možné považovat za výzkum a vývoj.

Výstupem vstupního posouzení je zpráva, ze které bude jasně vyplývat, zda má smysl ve Vaší společnosti daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje řešit. V této zprávě Vám také kvalifikovaně odhadneme, kolik by bylo možné pomocí daňového zvýhodnění ušetřit.

Celé vstupní posouzení je pro Vás nezávazné. V případě, že se rozhodnete jít jinou než námi navrhovanou cestou, budeme Vaše rozhodnutí plně respektovat.

2. Finanční a technická analýza

V této fázi začneme zpracovávat podklady, aby sestavený projekt vyhovoval podmínkám pro daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje. Mimo zpracování pokladů se pustíme i do analýzy. Tyto činnosti budou probíhat výhradně z naší strany, od Vás budeme potřebovat pouze dodání některých podkladů.

Díky komplexnímu přístupu a našim znalostem prověříme v rámci finanční analýzy všechny náklady (mzdy, náklady na materiál, daňové odpisy atd.), které by mohly být považovány za náklady vynaložené v souvislosti s vědou a výzkumem.

Soustředíme se na maximalizaci výsledného efektu pro Vás.

Po analýze a sestavení projektů je můžeme nechat posoudit na finančním úřadě. Tento proces však bývá zdlouhavý a může trvat i několik měsíců. Rádi ušetříme Váš čas, a proto Vám vystavíme dobrozdání, že projekt splňuje podmínky pro odpočet odečitatelné položky na výzkum a vývoj. Touto garancí Vám ručíme za správnost celého projektu.

3. Reálné vyčíslení za účetní období

V této fázi nahradíme plánované výdaje těmi skutečně vynaloženými. Tyto náklady prověříme s Vaším účetním oddělením. Pro účely uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj provedeme rovněž evidenci majetku pro všechny odpisové skupiny.

Po doplnění projektu o skutečné náklady bude vypočtena reálná hodnota daňového zvýhodnění. Za toto vyčíslení přebíráme plnou zodpovědnost a obhajobu před správcem daně provedeme za Vás.

Výsledky naší práce lze implementovat do vnitropodnikových směrnic i do ISO norem.

Všechny informace, které nám poskytnete, využijeme pouze pro účely zpracování projektu pro daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje. Plně ctíme zásadu mlčenlivosti. A to jednak zákonnou, ale i smluvní.

Kontaktujte nás pro nezávazné zpracování vstupního posouzení!