VaV v účetnictví a předpisech

Výzkumem a vývojem se zabývá především zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. Dále se touto problematikou zabývá zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V tomto zákoně je v paragrafu 34 zakotvena odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Je zde blíže specifikována možnost odčítat od základu daně až 100 % výdajů na výzkum a vývoj.

Zákon č. 130/2002 Sb.

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Zákon se zabývá podporou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podpora na tyto činnosti je poskytována z veřejných prostředků.

Na tuto státní podporu mají ze zákona nárok společnosti, které provádí výzkum (základní nebo aplikovaný), experimentální vývoj či inovace. Z podpory lze hradit uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace, který společnost provádí.

Paragraf 34 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Dle tohoto paragrafu je možné od základu daně odečíst až 100 % výdajů (nákladů), které byly vynaloženy na realizaci projektů VaV (výzkumu a vývoje). Tyto projekty musí mít podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.
Pokud vynaložené výdaje (náklady) na projekt výzkumu a vývoje souvisí s jeho realizací pouze částečně, je dle zákona možné odečíst alespoň tuto poměrnou část.
Při aplikaci paragrafu 34 zákona č. 586/1992 Sb. si můžete každoročně snížit daňový základ a využít tak efekt „zdvojení“ nákladů na VaV. Uplatnění vynaložených nákladů na projekt výzkumu a vývoje v daňovém přiznání je možné odložit až na tři následující roky.

Oznámení o zahájení výzkumu a vývoje

Od 1.4.2019 platí povinnost hlásit finančnímu úřadu zahájení projektu výzkumu a vývoje formou oznámení. V rámci Oznámení o zahájení výzkumu a vývoje (VaV) firma nahlásí název projektu (který se však po celou dobu realizace již nesmí změnit) a rovněž uvede své základní údaje (název, sídlo, IČO atd). Jedná se tak o jednoduchý formulář, v rámci nějž je finančnímu úřadu oznámeno, že projekt výzkumu a vývoje bude zahájen. Od data doručení oznámení finančnímu úřadu je možné vynakládat na projekt způsobilé výdaje.

Projekt výzkumu a vývoje

Součástí zákonem povinné dokumentace nutné k uplatnění odčitatelné položky na VaV je mimo jiné dokument Projekt výzkumu a vývoje, který nabízíme ke stažení. Od účinnosti novelizace zákona k 1.4.2019 bude nutné tento dokument předkládat až k datu podání daňového přiznání.

Informace k projektu výzkumu a vývoje

Ke dni 25.9.2017 vydalo Generální finanční ředitelství na svých webových stránkách dokument Informace k projektu výzkumu a vývoje. Tento dokument slouží jako pomůcka pro výklad jednotlivých paragrafů zákona pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů.