Účastníme se

Kromě poradenství se snažíme i o osvětu. Chceme pomáhat i firmám, které zatím netuší, kolik financí se jim může pomocí odečitatelné položky vrátit zpátky do vývoje a výzkumu. Jak se nám to daří si můžete přečíst na stránce níže.

Webinář Výzkum, vývoj a daňová optimalizace

I v letošním roce jsme navázali na tradici pořádání seminářů, ovšem v rámci aktuálního dění jsme se museli přizpůsobit současné situaci a změnit jeho organizaci. Proto jsme ve spolupráci se společností CARPATHIAN Tax & Accounting uskutečnili webinář, který byl dostupný pro všechny podnikatele bez ohledu na karanténní opatření. Webinář byl zaměřen na slovenské firmy. Hlavním tématem webináře byly možnosti daňové optimalizace a využití superodpočtu na výzkum a vývoj. Toto téma je v současné chvíli aktuální především pro řadu daňových poplatníků, kteří budou podávat daňové přiznání za rok 2019 v období duben až červen 2020. Odpověď na otázku, jak je možné optimalizovat daně za rok 2019 v současné chvíli, poskytl posluchačům Peter Varga (partner CARPATHIAN Tax & Accounting) v první přednášce. Zde účastníky seznámil s využíváním standartních nástrojů, mezi které se řadí například opravné položky nebo odpisy, také objasnil, co je možné zařadit mezi daňově uznatelné náklady a v neposlední řadě uvedl, jaký dopad může mít formalizace vztahů v roce 2020 na daně za rok 2019. V následujícím přednáškovém bloku se k panu Vargovi připojil Michal Linhart (daňový poradce RESEA s.r.o.) a obeznámil účastníky s podstatou superodpočtu na výzkum a vývoj a přiblížil jim, jak jej mohou využít a snížit si tím daňovou povinnost. Posluchači se také dozvěděli, jaké administrativní povinnosti se se superodpočtem pojí a jak jej evidovat v účetnictví. V neposlední řadě se pan Linhart podělil o zkušenosti, jak postupovat v případě neuznání superodpočtu správcem daně. Webinář zakončila společná přednáška Jakuba Tománka (jednatel RESEA s.r.o.) a Michala Linharta, ve které ujasnili, v jakých případech se jedná o výzkum a vývoj a kdy o inovace. Současně také představili, jak by měl projekt výzkumu a vývoje vypadat a také jakým způsobem je možné jeho realizaci doložit.

Účastníci měli možnost se zapojit do debaty k řešeným tématům a získat tak cenné informace pro své podniky. I přes drobné technické problémy věříme, že byl webinář probíhající touto formou přínosný.

Seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy

Letos jsme opět pořádali seminář týkající se tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Proběhl dne 26.2.2020 v Brně za spolupráce s firmami Daně a Audit s.r.o. a QCM s.r.o. Seminář zahájil Ing. Jakub Tománek (jednatel RESEA s.r.o.), který v úvodu přiblížil problematiku rozdílu mezi činnostmi výzkumu a vývoje a inovacemi, které již do odpočtu zahrnout nelze. Následovala ho Ing. Dagmar Beránková (auditorka ze společnosti Daně a Audit s.r.o.), která přítomné seznámila s účetními základy daňového odpočtu na výzkum a vývoj a svůj výklad zaměřila především na správné zaúčtování nehmotného majetku, jenž může být výstupem výzkumně vývojové aktivity. Posledním tématem semináře provedl účastníky Ing. Michal Linhart (daňový poradce RESEA s.r.o.). Věnoval se především aktuálnímu přístupu správce daně při kontrolách odčitatelné položky, a také přiblížil dopady novelizace zákona z 1.4.2019 na uplatňování daňového odpočtu. Celý seminář byl prokládán aktivními dotazy ze strany účastníků, kteří tak měli možnost dostat odpovědi na aktuální situace ve svých podnicích.

Seminář Horizon 2020 pro vědu, výzkum a inovace

Dne 25.9.2019 jsme v Praze pořádali seminář o fungování rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Naše externí poradkyně Ing. Iva Mládenková Ph.D., na začátku semináře vysvětlila rozdíly mezi čerpáním „evropských dotací“ ze strukturálních fondů skrz operační programy a možnostmi plynoucími z tzv. komunitárních programů EU. Poté se již pozornost věnovala pouze jednomu z nejvýznamnějších komunitárních programů, a sice Horizonu 2020, programu pro vědu, výzkum a inovace.

Účastníci se seznámili se základní strukturou, rozpočtem programu a jednotlivými typy akcí v rámci H2020 včetně výše podpory a způsobilých nákladů. Další část semináře byla zaměřena na přehled výzev v rámci tzv. druhého pilíře „Vedoucí postavení průmyslu“, účastníci semináře se tak mohli seznámit s konkrétními podmínkami aktuálních výzev například v oblastech fotoniky,robotiky, ICT nebo umělé inteligence. Lektorka zmínila i další významné nástroje jako SME Instrument nebo Fast track to Innovation. Na závěr semináře lektorka vysvětlila účastníkům postup a jednotlivé kroky při předkládání žádosti, náročnost jejího zpracování a seznámila účastníky s funkcionalitami tzv. „Účastnického portálu Evropské Komise“. Účastníci semináře tak prohloubili svoje dosavadní znalosti a získali ucelený přehled o možnostech financovat své výzkumné, vývojové a inovační záměry z programu H2020.

Seminář byl interaktivní, účastníci kladli během výkladu otázky a sdíleli své zkušenosti a poznatky z praxe. Většina účastníků také využila možnosti individuální konzultace s lektorkou po skončení semináře.

Seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy

Dne 24.9.2019 v Praze a 9.10.2019 v Ostravě jsme ve spolupráci s firmami Daně a Audit s.r.o. a QCM, s.r.o. realizovali semináře zaměřující se na odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Semináře se skládaly ze tří tematických celků. V rámci prvního Ing. Dagmar Beránková (auditorka ze společnosti Daně a Audit s.r.o.) seznámila účastníky s účetními základy daňového odpočtu na výzkum a vývoj, přičemž se blíže zaměřila především na nehmotný majetek v účetnictví a dani z příjmu. Druhý celek prezentoval Ing. Jakub Tománek (jednatel RESEA s.r.o.), který se soustředil na často diskutovanou oblast rozdílu mezi inovacemi a aktivitami výzkumu a vývoje. Posledního celku se ujal Ing. Michal Linhart (daňový poradce RESEA s.r.o.) a blíže seznámil přítomné se změnami v odčitatelné položce od 1.4.2019 a především s aktuálním vývojem kontrol správce daně. U tohoto bodu se v obou seminářích strhla velká diskuze, při které byla vyjasněna řada postřehů účastníků.

O semináře byl mezi firmami zájem, proto budeme v jejich realizaci pokračovat i v roce 2020.

Publikujeme na portálu Vědavýzkum.cz

Od února 2018 si naše názory na problematiku podpory výzkumu a vývoje můžete přečíst i na portálu Vědavýzkum.cz. Články týkající se aktuálních novinek v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj můžete najít např. zde a zde.

Seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy

Dne 14.2.2018 jsme ve spolupráci s PriceWaterhouseCoopers Česká republika (PwC) pořádali seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy. V rámci tří přednášek se odborníci obou společností zaměřili na současnou situaci v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

V první přednášce seznámil daňový poradce společnosti RESEA Ing. Michal Linhart přítomné s aktuálními zkušenostmi z kontrol finančních úřadů napříč republikou a odvětvími. Svou přednášku doplnil řadou příkladů z praxe, se kterými se za poslední roky setkal. Účastníci semináře se tak dozvěděli, jak obvykle kontrola probíhá, na co je dobré se připravit, čemu se při přípravě dokumentace vyhnout či jak se postavit k uplatnitelnosti sporných nákladů.

Druhá přednáška byla zaměřena na přípravu technické dokumentace. Mgr. Aleš Gróf, garant technické dokumentace společnosti RESEA, popsal potřebné náležitosti technické dokumentace a na praktickém příkladu ukázal propojenost ocenitelných prvků novosti a faktorů technické nejistoty. Rovněž detailně vysvětlil, jak se vypořádat s alternativami vlastního výzkumu a vývoje.

Poslední přednáška byla vedena daňovou odbornicí PwC Ing. Janou Streckerovou. Při této přednášce byla představena aktuální judikatura týkající se daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Na nedávných rozsudcích soudů byly následně demonstrovány nejčastější chyby při přípravě dokumentace a evidenci nákladů, které vedly k částečnému či plnému zamítnutí daňového odpočtu, jenž byl následně posvěcen i soudem.

Tvůrčí atmosféra podnítila u jednotlivých přednášek diskuze, ve kterých účastníci semináře mohli porovnat své zkušenosti z praxe. Své odborné poznatky do diskuze přidávala i Ing. Drahomíra Martincová z Ministerstva financí, která byla jedním z hostů semináře. Výstupem semináře bylo rozšíření odborných znalostí účastníků, porovnání vzájemných zkušeností a prohloubení povědomí o současném přístupu finančních úřadů k odčitatelné položce na výzkum a vývoj.

Tygří běh

Je nám potěšením pozvat Vás na akci s názvem Tygří běh, kterou sponzoruje náš daňový poradce Ing. Michal Linhart. Závod se koná v neděli 18.6.2017. Běh je primárně určen pro rodiny, zúčastnit se však může každý. Každé dítě navíc jako dárek získá oficiální tričko závodu a volnou vstupenku do brněnské ZOO. Trasa závodu povede kolem výběhu medvěda kamčatského. Bude zajištěno občerstvení, šatny i toalety. Prezentace závodníků začíná v 8:30. Registrace je možná pouze přes online formulář, a to do 15.6.2017; více info zde.

Přijďte si s námi zaběhat v krásném prostředí! Budeme se na Vás těšit.

Informační seminář OP PIK

Dne 25.4.2017 se v Brně v hotelu Continental konala konference pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Semináře byly tematicky zaměřené na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a jeho konkrétní prioritní osy. Přednášek se v rámci vzdělávání a získávání aktuálních informací zúčastnili i naši zaměstnanci. Původní program konference se však lehce změnil – první seminář byl z důvodu nepřítomnosti náměstka Ing. Tomáše Novotného nahrazen volnou diskuzí posluchačů a přednášejících. Účastníky rozprav byli především žadatelé o dotace a pracovníci poradenských firem. Diskutovalo se o praktických příkladech úspěšně i neúspěšně podaných žádostí a o úskalích, která tato podání provázela.

Následně již konference probíhala dle předem daného rozvrhu. Vystoupili Petr Porák, Marian Piecha, Petr Tůma a Martin Volf, přičemž každý z těchto představitelů MPO mluvil o jiné prioritní ose. Cílem konference bylo upozornit na případné změny v podmínkách a kritériích, dle kterých budou posuzovány žádosti podané v budoucích výzvách. Seminář byl ukončen kolem druhé hodiny prezentací pracovníků z brněnské pobočky agentury API na téma „Hlavní aspekty výběru dodavatele v OP PIK“.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o harmonogramu výzev nebo podmínkách v rámci konkrétních programů OP PIK, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám sdělíme bližší informace.

Náš článek v Hospodářských novinách

Pokud jste si 22. listopadu 2016 koupili vydání Hospodářských novin, mohli jste si všimnout článku, který jsme v daném čísle publikovali. Článek pojednával o možnostech úspor ve firmách pomocí uplatnění daňového odpočtu a daňové optimalizace. Autor článku, garant technické dokumentace Mgr. Aleš Gróf, se zmiňoval o strachu firem ze složité administrativy. Hovořil také o problémech, které mohou nastat, zpracovávají-li si firmy potřebnou dokumentaci a analýzu sami. V článku najdete zajímavá vyjádření odborníků z několika oblastí - např. daňového poradce Ing. Michala Linharta - a jejich doporučení pro uplatnění daňového odpočtu, případně rady, jak se vyhnout pozdějším konfliktům s finančním úřadem.

Článek v Hospodářských novinách ze dne 22.11.2016

Naše účast na školení KDPČR

V roce 2015 uplynulo deset let od uvedení v platnost zákona o daňovém zvýhodnění firem, které investují do výzkumu a vývoje. Ačkoliv se počet firem, které tuto výhodu využívají, postupně zvyšuje, stále existují úskalí, kvůli kterým spousta podniků odčitatelnou položku na vědu a výzkum neuplatňuje. Důvodem pro nevyužití příležitosti uplatnit odpočet daně na výzkum a vývoj může být mj. neznalost postupu při sepsání a následném předložení projektu, nejasnosti v judikatuře nebo obava z pozdějších konfliktů s finančním úřadem.

Dne 8. září 2016 se konal společný seminář Svazu průmyslu ČR a Komory daňových poradců ČR. Účelem semináře bylo mimo jiné osvětlit nejasnosti, díky kterým jsou možnosti čerpání daňových úlev v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj pro některé firmy stále nevyužívané. Zároveň šlo také o zhodnocení dění v této oblasti za poslední rok a snahu upozornit na nejčastější chyby, kterých se manažeři podniků při uplatnění odpočtu daně na výzkum a vývoj dopouštějí.

Na semináři vystoupili odborníci z Ministerstva financí ČR, Finanční správy, Úřadu vlády ČR a Technologické agentury ČR. Témata zahrnovala např. problematiku prvků novosti, faktorů technické nejistoty a roli expertů, praktickou aplikaci programu podpory výzkumu a vývoje či finanční dopady na výši daní dle jednotlivých odvětví a podnikatelských subjektů. Po ukončení semináře došlo i na diskuzi o námětech k podpoře výzkumu a vývoje. Debaty se zúčastnili nejen přednášející, ale také zástupci firem, kteří seminář navštívili. Odborníci ze státní správy a jiných organizací tak získali zpětnou vazbu od manažerů, kteří mají s daňovým odpočtem odčitatelné položky na výzkum a vývoj praktickou zkušenost.

Účast na jednom ze seminářů KDPčR

Spolupráce vědecké a komerční sféry při výzkumu a vývoji

Dne 19.2.2015 proběhla v Praze konference zaměřená na spolupráci vědecké a komerční sféry při výzkumu a vývoji s důrazem na odčitatelnou položku.

V rámci prezentace a následné diskuze k odčitatelné položce na vědu a výzkum seznámili Ing. Jakub Tománek
a Ing. Michal Linhart přítomné s technickými náležitostmi uplatňování daňového odpočtu na VaV. V následné rozsáhlé diskuzi byly probrány situace z praxe včetně přístupu finančních úřadů v této záležitosti a zodpovězeny otázky účastníků konference z řad zástupců firem i výzkumných institucí.žku na výzkum a vývoj. Tato konference byla spolupořádána společnostmi RESEA s.r.o, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

Prostřednictvím této akce došlo k rozšíření povědomí o odečitatelné položce na výzkum a vývoj u zúčastněných firem a výzkumných institucí. Vztahy navázané mezi firmami a výzkumnými institucemi mohou rovněž přispět k prohloubení spolupráce mezi nimi při realizaci výzkumu a vývoje.

ČT24 - RESEA se vyjadřuje k problematice výzkumu a vývoje

"České firmy přicházejí o stovky milionů korun. Jen minimálně totiž využívají daňovou úlevu, která jim umožňuje odepsat si investice na výzkum a vývoj. Přestože jim tuto možnost dává zákon už od roku 2005, uplatňuje ji jen zlomek výrobců..."

Celý článek, který uveřejnil portál ČT24 dne 27.10. 2013, si přečtěte zde: Českým firmám utíkají miliony - neodepisují investice na vývoj

RESEA pomáhá vzdělávat v Praze

RESEA seznamuje veřejnost s odčitatelnou položkou na vědu a výzkum i formou přednášek.

V rámci 2. oborové diskuze, která se konala 18.6. 2013, Ing. J. Tománek, specialista na oblast daňových odpočtů na výzkum a vývoj, seznámil podnikatele s možnostmi, jak zefektivnit financování projektů vědy a výzkumu a ušetřit náklady prostřednictvím realizace odčitatelné položky. Hlavními tématy bylo nastínění možností jak snížit daňový základ firmy, jaké náklady na výzkum a vývoj lze uplatnit do odčitatelné položky a představení celkového profitu, který realizace odčitatelné položky na vědu a výzkum firmě přinese.

Přednáška pod záštitou vzdělávacího projektu s názvem „Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách“ proběhla dne 18.6.2013 v Praze. Prostřednictvím tohoto projektu RESEA podporuje rozvoj vzdělávání podnikatelů a firem v České republice.

Časopis Brno Business & Style

Brno Business & Style vydal 16.4. 2013 článek, ve kterém Ing. M. Linhart zmiňuje možnosti, jak mohou podnikatelé uspořit své peníze. Náklady na pořízení auta totiž nejsou zdaleka jedinými náklady, které si mohou odečíst z daní. Spoustu peněz ušetří uplatněním odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Zde si můžete přečíst článek online: Náklady na výzkum a vývoj lze odečíst z daní

ČT24 - Události v regionech - 12.11.2012

Využijte odčitatelnou položku na výzkum a vývoj a odepište si investice do VaV od daňového základu.