Úvod do problematiky veřejných zakázek

Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli. Předmětem veřejné zakázky může být nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby.

Zadavatel veřejné zakázky

Jestliže se zadavatel rozhodne pro vyhlášení veřejné zakázky, měl by dodržovat jednotlivé kroky procesu pro zadávání veřejných zakázek tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zmíněný zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách považuje za zadavatele veřejné zakázky veřejného, sektorového nebo dotovaného zadavatele. Žadatele z řad soukromých firem nebo fyzických osob zákon označuje pojmem dotovaný zadavatel. Podmínkou je zadání veřejné zakázky hrazené z více než 50 % peněžními prostředky z veřejných zdrojů.

Do kategorie veřejného zadavatele zákon řadí Českou republiku, státní příspěvkové organizace a jiné právnické osoby s účelem uspokojování potřeb veřejného sektoru. Sektorovým zadavatelem se rozumí dle § 2 zákona o veřejných zakázkách například výrobci plynu, tepelné energie nebo poskytovatelé telekomunikačních služeb.

Uveřejnění veřejné zakázky

Při zadávání veřejné zakázky je nutné zvolit její vhodné uveřejnění. Zadání veřejné zakázky s sebou nese povinnost v podobě uveřejňování informací na místech dostupných pro veřejnost. Těmito místy jsou portál Věstník veřejných zakázek, profil zadavatele, případně i Úřední věstník EU.

Výběr dodavatele

Výběr dodavatele veřejné zakázky probíhá v rámci tzv. zadávacího řízení (zákonem užívaný termín pro výběrové řízení). Veřejná zakázka může být zadána prostřednictvím několika následujících druhů zadávacích řízení, které jsou definovány v § 21 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

  • otevřené řízení (§ 27),
  • užší řízení (§ 28),
  • jednací řízení s uveřejněním (§ 29),
  • jednací řízení bez uveřejnění (§ 34),
  • soutěžní dialog (§ 35),
  • zjednodušené podlimitní řízení (§ 38).