Cesty k podpoře inovací a digitalizace v českých firmách

Ačkoliv Česká republika patří tradičně k technologicky vyspělejším oblastem Evropy, existují stále oblasti, kde existuje prostor pro zvyšování úrovně v uvedené oblasti. Za tímto účelem byly vytvořeny dotační programy, které se zaměřují na podporu zavádění inovací do praxe, rozvoj digitalizace, usnadnění zakládání start—upů a jiné způsoby podpory českých podniků. V současné době jsou aktuální především programy The Country for the Future a Národní plán obnovy.

Česká republika tradičně disponuje silnou technologickou infrastrukturou a vynikajícím akademickým zázemím. Díky tomu právě zde vznikají originální inovace na poli biomedicíny, nanotechnologií, v oblasti umělé inteligence ale i mnoha dalších oborů.

Podle European Innovation Scoreboard se ČR dlouhodobě řadí mezi tzv. „Moderate innovators“. Cílem je ovšem plně využít technologického potenciálu a postoupit do kategorie „Strong Innovators“ a zařadit se tak na úroveň států jako jsou například Rakousko

či Slovinsko. Nástrojem této pozitivní změny se má stát program výzkumu, vývoje a inovací nazvaný The Country for the Future, naplánovaný na období 2020-2027.

Program vychází z Inovační strategie České republiky 2019-2030 ale také z aktualizované Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. Jeho hlavním záměrem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou, větším důrazem na využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy.

Cíle programu The Country for the Future budou naplňovány prostřednictvím tří dílčích podprogramů. Představme si je níže podrobněji.

„Start—upy“ – záměrem tohoto podprogramu je nastavit komplexní podporu pro zakládání, rozvíjení a financování start—up zaměřených na inovativní produkt či službu. Důraz bude kladen i na internacionalizaci projektů. Rozpočet je stanoven na 1 800 mil. Kč.

„Digitální lídři“ – cílem je vybudování Digital Innovation Hubs (DIH) a rozvoj jejich služeb podle strategie Digitální Česko. Zaměření a rozmístění DIH bude vycházet z vyhodnocení silných a slabých stránek ekonomiky a také potřeb regionů. V rámci tohoto podprogramu bude rozděleno celkem 1 300 mil. Kč.

„Inovace do praxe“ – záměrem podprogramu je zavádění inovací do podnikové praxe a to především v oblasti technologických řešení,
na poli robotizace a umělé inteligence. Celková podpora dosáhne 3 000 mil. Kč.

Třetí uvedený podprogram je právě aktuální. Dne 15.6.2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jednostupňovou veřejnou soutěž v dílčím programu „Inovace do praxe“.

Výzva je určena výhradně pro podporu projektů zaměřených na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Je nutné zdůraznit, že se tedy nejedná o klasickou podporu výzkumu a vývoje. Předkládané projekty budou hodnoceny a bodovány na základě toho, zda jejich výsledky mají potenciál naplnit cíle programu (tj. vykazují pozitivní vliv na mezinárodní konkurenceschopnost uchazeče, podporují digitalizaci v průmyslu a službách, přináší ekonomické i neekonomické benefity). Celková výše dotace za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč
a zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy (programu zřízeného pro překonání ekonomické krize způsobené koronavirovou pandemií).

Lze předpokládat, že Program The Country for the Future přinese českým podnikům další možnost jak pozvednout svoji technologickou vyspělost na novou úroveň, a tím posílit svoji pozici na mezinárodním trhu.

Velký díl práce byl již nicméně na tomto poli v nedávné době odveden a to zejména v důsledku již zmíněné koronavirové pandemie, jejímž jedním z mála přínosů můžeme spatřovat například právě v enormním rozvoji digitalizace. Spontaneitu a vynucenost tohoto procesu nahradila postupně cílená podpora ze strany státu. Především již zmiňovaný Národní plán obnovy se ve svých dvou posledních výzvách zaměřuje přímo na podporu zvyšování digitální transformace podniků.

Jedná se o výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik. Prvně jmenovaná má za cíl podpořit zvýšení digitální úrovně malých, středních
a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. Plánovaná podpora dosáhne výše 1,5 mld Kč.

Záměrem druhé zmíněné výzvy (Virtuální podnik) je podpora zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Pro tento program je v plánu rozdělit celkem 600 mil. Kč.

Autorka článku: Eva Čermáková