Odčitatelná položka vs superodpočet

Odčitatelná položka na vývoj a výzkum (OPVaV) a superodpočet představují základní nástroje pro financování výzkumných a vývojových projektů v České republice (OPVaV) a na Slovensku (superodpočet).

Jaký typ projektů splňuje kritéria výzkumu a vývoje? Musí jít především o počin s očekávaným přínosem a to nejen pro samotného uchazeče, ale i pro jeho širší socio-ekonomické okolí. Projekt musí vykazovat ocenitelný prvek novosti a jeho dosažení je zpravidla spojeno s překonáním konstrukčních či technických prvků nejistoty.

V základních pravidlech se OPVaV i superodpočet shodují, nicméně mezi nimi existují i některé podstatnější rozdíly. Smyslem tohoto příspěvku je poukázat na ně. Začněme nejdříve u toho, co mají společného.

V prvé řadě v obou případech existuje možnost dvojího uplatnění nákladů, vynaložených na projekt VaV. Poprvé je lze uplatnit standardně v položce nákladů, podruhé je možné kumulované náklady odečíst od samotného základu daně. Shodná je rovněž potřeba vypracování kompletní projektové dokumentace (obsahující jak technickou, tak i ekonomickou část), která by měla být k dispozici nejpozději k datu podání daňového přiznání.

Na rozdíl od uplatňování superodpočtu na Slovensku je nutné v ČR podat nejprve tzv. Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV. Jedná se o stručnou zprávu obsahující základní informace o podniku
a zamýšleném projektu. Tento dokument je potřeba vyplnit pro každý projekt zvlášť a následně odeslat příslušnému správci daně. Každá společnost může mít nahlášených i několik projektů, aniž by se jakkoliv zavazovala k jejich skutečné realizaci. Zmíněná povinnost na Slovensku odpadá.

Další odlišnost představuje výše odpočtu / odčitatelné položky v ČR a u našich sousedů. V České republice si společnost může uplatnit odpočet ve výši 100 - 110% (v závislosti na tom, zda přesáhla či nepřesáhla náklady z minulého období). Na Slovensku bylo ještě ve zdaňovacím období roku 2021 možné uplatnit až 200 % odpočet, ovšem od roku 2022 je tato hodnota snížena na 100 %.

Autorka článku: Eva Čermáková