Cirkulární řešení

v podnicích

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na pořízení technologií, stavebních prací a inženýrských sítí, které budou sloužit k úpravě a opětovnému využití druhotných surovin (vedlejší produkty nebo upravené odpady) ve výrobě.

Pro koho je dotace určená?

Dotace na cirkulární řešení jsou určené pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hl. města Prahy).

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem dotace je pořízení technologií sloužících ke zpracování a umožnění opětovného využití druhotných surovin z výrobků a materiálů. Tato investice zlepší materiálovou recyklaci a umožní nové nebo zvýšené využití druhotných surovin namísto primárních zdrojů.

Mezi podmínky pro získání dotace patří bezdlužnost. Žádost musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Za způsobilé je možné považovat výdaje na pořízení technologií a jejich konstrukci či technický dozor. Dále také výdaje na samotné stavební práce, dodávky a služby.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se pravděpodobně bude pohybovat mezi 40 - 60 % ze způsobilých výdajů. Podpora bude vyplácena ex-post.