Úspora vody v podnicích

Příjem žádostí je spuštěn do 30. 9. 2022

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na zřizování vodních ploch zadržujících vodu v areálech podniků, recyklaci a úsporu vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.

Pro koho je dotace určená?

Dotace na úsporu vod v podnicích je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hl. města Prahy).

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem dotace je umožnit podnikům investice do opatření snižujících spotřebu vody a omezující ztráty vody v rozvodech a optimalizovat technologie chlazení. Dalším záměrem je podpora technologií s parními systémy, recyklace vody a s tím spojená instalace filtračních technologií, které umožní opětovné využití vody v podnicích. Dotace pro úsporu vody podporuje také využívání dešťové a užitkové vody, zřizování vodních ploch v areálech podniku a revitalizace podnikových areálů například výsadbou vegetace. 

Mezi podmínky pro získání dotace patří bezdlužnost. Žádost musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Výdaje na pořízení technologií a jejich konstrukcí či technický dozor. Dále také výdaje na samotné stavební práce, dodávky a služby. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se pravděpodobně bude pohybovat okolo 40 % ze způsobilých výdajů. Podpora bude vyplacená ex-post. Plánovaná alokace výzvy je 1 000 000 000 Kč.