Úspora energie

Na co je dotace určená?

Dotace je určená k podpoře projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti podniků. 

Pro koho je dotace určená?

Dotace na úsporu energie je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR, které splnily podmínky projektu. V regionech:

 • Severozápad,
 • Severovýchod,
 • Střední Morava,
 • Moravskoslezsko,
 • Střední Čechy,
 • Jihozápad, 
 • Jihovýchod.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem dotace je výrazně snížit konečnou spotřebu energie v podnicích. O dotaci mohou zažádat společnosti všech velikostí ve vybraných regionech. Projekt musí být navržen tak, aby vedl k reálné úspoře energií v daném podniku. Dále žadatelé budou muset naplňovat následující indikátory:

 • odhadované emise skleníkových plynů,
 • počet budov podnikatelských subjektů se zlepšenou energetickou náročností,
 • podniky podpořené granty,
 • snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů,
 • roční spotřeba primární energie v podnicích.

Podporovány nebudou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví rybolovu a akvakultury. 

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Za způsobilé výdaje pro dotaci lze považovat pořízení prvků umožňujících efektivní nakládání s energiemi. Dále potom náklady na snížení energetické náročnosti budov - zateplení budov, výměnu oken, osvětlení, modernizaci rozvodů, vybudování zdrojů obnovitelné energie (fotovoltaické eletrárny, tepelná čerpadla aj.), či zřizování vegetačních střech a fasád. Jako způsobilé výdaje lze považovat i projektovou dokumentaci a energetické posudky. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory závisí na velikosti podniku a regionu, procentuálně se pohybuje mezi 35 a 65 % ze způsobilých výdajů. Dotace bude dosahovat výše v rozmezí 0,5-200 mil. Kč. Alokace výzvy činí 10 mld. Kč.