Nové obnovitelné zdroje v energetice

(RES+) 

Příjem žádostí do dotační výzvy ModF – RES+ č. 1/2022 bude spuštěn 10. 8. 2022.

Příjem žádostí do dotační výzvy ModF – RES+ č. 2/2022 bude spuštěn 3. 8. 2022.

Na co je dotační program určen?

Dotační program je zaměřen na podporu instalací nových fotovoltaických elektráren (FVE). V programu se aktuálně otevírají dvě dotační výzvy:

  • ModF – RES+ č. 1/2022 - podpora instalace FVE s výkonem do 1 MWp (včetně),
  • ModF – RES+ č. 2/2022 - podpora instalace FVE s výkonem nad 1 MWp.

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Zároveň žadatel nesmí být v úpadku či likvidaci a nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům.

Jaké jsou cíle a podmínky dotačního programu? 

Cílem dotačního programu je realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Dále pak k modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. 

Projekty musí být realizovány na území ČR.

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro program?

Za způsobilé jsou pokládány přímé realizační výdaje (materiál, stavební práce atd.), činnosti odborného technického dozoru
a vícepráce.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory může být až 50 % ze způsobilých výdajů v závislosti na podmínkách jednotlivých výzev.

ModF – RES+ č. 1/2022 - instalace FVE do 1 MWp (včetně)

Na co je výzva určená?

Dotační výzva je určená na podporu instalací nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 MWp (včetně).

Kdy bude spuštěn příjem žádostí?

Dotační žádosti je možné podat v období od 10. 8. 2022 do  15. 3. 2023.

Jaké je období realizace projektů?

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 2 let od rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Projekty musí být realizovány na území ČR.

Jaká je výše podpory a alokace výzvy?

Maximální výše podpory závisí na výkonu FVE, kapacitě akumulace a výkonnosti elektrolyzéru. Při výpočtu maximální výše podpory se zohledňuje i typ instalace FVE. Zároveň míra podpory nesmí překročit 50 % z celkových výdajů na projekt. Chcete znát výši podpory na Váš projekt?

Celková stanovená alokace je  1 500 mil. Kč.  Její výše může být v průběhu vyhlášení výzvy navýšena nebo upravena. 

ModF – RES+ č. 2/2022 - instalace FVE nad 1 MWp

Na co je výzva určená?

Dotační výzva je určená na podporu instalací nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem nad 1 MWp.

Kdy bude spuštěn příjem žádostí?

Dotační žádosti je možné podat v období od 3. 8. 2022 do  31. 10. 2022.

Jaké je období realizace projektů?

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Projekty musí být realizovány na území ČR.

Jaká je výše podpory a alokace výzvy?

Žadatel si v žádosti sám určí požadovanou výši podpory vztaženou k jednotce instalovaného výkonu. Výše určená žadatelem však nesmí překročit maximální jednotkovou výši dotace v závislosti výši výdajů na instalovaný výkon a kapacitě akumulace.  Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu. Chcete znát výši podpory na Váš projekt?

Celková stanovená alokace je  5 500 mil. Kč.