Připravte se na OPTAK – OPPIK v novém

OPPIK, neboli Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, byl stěžejním dotačním programem určeným na podporu českých podniků v letech 2014 až 2020. Jeho záměrem bylo zvýšit inovační výkonnost firem, podpořit využívání výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a přispět tak k rozvoji podnikání.

V rámci programu OPPIK bylo podpořeno téměř 9 000 projektů na území celé republiky. Dohromady mezi ně byla alokována částka cca 110 mld Kč. Dotace směřovaly na projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, podpořily činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, přispěly k rozvoji distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podpořené oblasti patřilo rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Přímým nástupcem končícího programu OPPIK se stal nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) naplánovaný na období 2021-2027. Ve srovnání s OPPIKem přináší několik změn. Určitým usnadněním oproti minulosti bude například automatizovanější aplikace pro přijímání a vyhodnocování žádostí a také nastavení zjednodušených metod vykazování. OPTAK přináší také intenzivnější podporu v oblastech výzkumu a vývoje, digitalizace, inteligentní energetiky nebo cirkulární ekonomiky. Jeho prostřednictvím budou podpořeny malé, střední i velké podniky. Celková alokovaná částka dosáhne přibližně 81,5 mld Kč. Priority OPTAKu lze shrnout do šesti následujících bodů:

  • posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace,
  • rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
  • rozvoj digitální infrastruktury,
  • posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
  • efektivnější nakládání se zdroji,
  • rozvoj udržitelné mobility.

Uvedené priority se dále dělí na několik dílčích specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy. Těch se dočkáme již v  červenci tohoto roku a bude jich otevřeno hned osm. Konkrétně se bude jednat o: Úspory energie, Aplikace (tedy dotace na mzdy a materiál spojený s výzkumem a vývojem), Inovace (příspěvky na stavby, stroje, software a hardware určený pro výzkum a vývoj), Inovační vouchery - patent (na pořízení patentů a expertního know—how), Proof of concept (dotace na náklady využité při zavádění vývoje do praxe, Větrné elektrárny, Smart grids I. a II. (určené na budování přenosové a distribuční sítě).

OPTAK představuje pro české podnikatele jedinečnou příležitost k rozvoji díky inovačním řešením, automatizaci a digitalizaci. Přináší šanci na zvýšení konkurenceschopnosti při respektování pravidel udržitelnosti. Nenechte si tuto možnost uniknout ani Vy.

Autorka článku: Eva Čermáková