Digitální podnik

Příjem žádostí je spuštěn do 16. 9. 2022

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na nákup hardwaru a softwaru do českých firem za účelem zvyšování digitální úrovně podniků.

Pro koho je dotace určená?

Dotace digitální podnik je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR ve vybraných regionech. 

Žadatel nesmí současně žádat i o podporu z výzvy Virtuální podnik.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem je podpořit české podniky k využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace či automatizace, která povede k optimalizaci firemních procesů.

Podmínkou pro získání dotace je, že projekt musí přispět k zásadní změně celkového výrobního postupu v podniku. Jednat se může například o podstatnou modernizaci výrobního procesu, rozšíření portfolia výrobků či nárůst kapacity provozovny. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Výdaje na pořízení softwaru a hardwaru. Může se jednat například o:

  • pořízení technologií zajišťujících digitální infrastrukturu firmy, která umožňuje efektivnější řízení a chod firmy (nevýrobní technologie),
  • zvýšení vnitropodnikové konektivity (například vybudování vlastní LAN sítě, či zajištění distančního přístupu zaměstnanců do firemní sítě),
  • pořízení technologií pro logistiku a skladování (například chytré vysokozdvižné vozíky či software na sledování skladových zásob
    a stavu zakázek),
  • zvýšení kybernetické bezpečnosti podniku, 
  • jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory je do výše až 60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a regionu, ve kterém se podnik nachází. Minimální výše podpory je 1 mil. Kč a maximální 15 mil. Kč.

Příjemce podpory musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.