Virtuální podnik

Příjem žádostí je spuštěn do 16. 9. 2022

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na zvyšování digitální úrovně malých, středních i velkých podniků za účelem podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií ve společnosti. 

Pro koho je dotace určená?

Dotace Virtuální podnik je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hlavního města Prahy).
Podporované subjekty mohou spadat do libovolného odvětví mimo odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura.

Žadatel nesmí současně žádat i o podporu z výzvy Digitální podnik.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem je podpořit české podniky k využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace či automatizace, která povede k výraznému posunu v digitalizaci.

Podmínky výrazného posunu v digitalizaci:

  • lze uskutečnit i čistě jako cloudové řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,
  • pořízení nové technologie / služby musí přinášet nové funkcionality a musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem, 
  • SW a licence cloudových služeb musí přinášet nové funkcionality.

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Výdaje na pořízení softwaru a hardwaru. Může se jednat například o:

  • pořízení technologií zvyšující digitální infrastrukturu firmy, která umožňuje efektivnější řízení a chod firmy (nevýrobní technologie),
  • zvýšení vnitropodnikové konektivity (například vybudování vlastní LAN sítě, či zajištění distančního přístupu zaměstnanců do firemní sítě),
  • pořízení technologií pro logistiku a skladování (například chytré vysokozdvižné vozíky či software na sledování skladových zásob
    a stavu zakázek),
  • zvýšení kybernetické bezpečnosti podniku, 
  • jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory je do výše až 30 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku. Výše poskytované podpory na projekt a jednoho žadatele je minimálně 0,5 mil. Kč, a maximálně do výše de minimis. (De minimis představuje finanční strop, kdy součet podpor v tomto režimu nesmí přesáhnout ekvivalent 100 000 nebo 200 000 eur v Kč v závislosti na podporovaném odvětví.)