Dotace Vám mohou pomoci k elektromobilitě

Na celém světě dochází k viditelné změně klimatu. Je to realita, se kterou je třeba počítat. Jsou pozorovány změny výšky hladiny oceánů, tání ledovců, vymírání živočišných i rostlinných druhů, výskyt extrémních povětrnostních jevů i změny charakteru počasí v lokálním měřítku.

Toto téma a nutnost změny vedoucí k zamezení negativních vlivů na životní prostředí je již několik let živě diskutováno. Již v prosinci 2015 byl představen na klimatologické konferenci v Paříži dokument, který se uvedené problematiky dotýká. Jedná se o tzv. Pařížskou smlouvu o změně klimatu, kterou Evropská unie formálně ratifikovala v říjnu 2016. Evropská unie a její členské státy patří mezi 190 signatářů této úmluvy.

V Evropské unii vyhlásil parlament v listopadu 2019 tzv. klimatickou nouzi a vyzval Evropskou komisi k tomu, aby podala návrhy, které povedou ke společnému cíli. Tím je udržet globální oteplení pod určitou hranicí a zároveň stále snižovat množství produkovaných skleníkových plynů. Soubor politických iniciativ Evropské komise byl vydán v prosinci 2019 pod názvem European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu).

V rámci snahy o splnění cílů, ke kterým se EU zavázala, byl vypracován koncept, jak dosáhnout rovnováhy mezi emisemi pocházejícími z lidské činnosti a jejich pohlcováním (tzv. klimatické neutrality) do roku 2050 a snížit emise skleníkových plynů produkovaných v EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Klíčovým bodem je tzv. uhlíková neutralita, tj. v ideálním případě nulová produkce emisí CO2. Reálnější se ovšem jeví snaha produkovat jen takový objem CO2, jenž je možné eliminovat prostřednictvím reverzibilních procesů.

Příkladem konkrétních kroků vedoucích k uvedenému záměru mohou být například změny zaváděné ve společnosti Škoda Auto. Tento podnik je na cestě za dosažením uhlíkové neutrality, kterou si stanovil dosáhnout do roku 2025. Ve jmenované firmě jsou ekologické ukazatele v souvislosti s tzv. cirkulární ekonomikou a ekologickým charakterem výrobních procesů sledovány již od roku 2010. Relevantních parametrů je několik set, mezi nimi například spotřeba vody, elektrické energie, plynu, stlačeného vzduchu, množství vyprodukovaných těkavých organických látek, skleníkových plynů v přepočtu na jedno auto atd. Podmínkou k dosažení uhlíkové neutrality nejsou jen investice vynaložené na změnu směrem k ekologičtějším procesům výroby, ale i využití co největšího podílu energie z obnovitelných zdrojů, odpovídající chování zaměstnanců (např. úspora energie zhášením při odchodu z místnosti, třídění odpadů, šetrné hospodaření s vodou) a opakované využití již použitých výrobků. Obalové materiály, ve kterých jsou dodávány některé díly, nejsou například ihned likvidovány, ale znovu použity, stejně tak je možné z 80 % recyklovat olej a znovu jej použít.  

V souvislosti s cíli Grean Deal a z výše uvedených faktů vyplývá, že spolu se záměrem dosažení uhlíkové neutrality je spojena nutnost investovat do změn pro udržitelnou Evropu, ať už do optimalizace technologických procesů v průmyslové výrobě, do využití obnovitelných zdrojů energie či snížení emisí spojených s lodní, leteckou či silniční dopravou. S posledně jmenovaným záměrem je spojeno zejména téma elektromobility.

Diskuze týkající se využití vozidel s elektrickým pohonem probíhá jak z hlediska bezpečnosti a dostupnosti elektromobilů a jejich ceny, tak z pohledu infrastruktury potřebné k jejich zásobování elektrickou energií. Podle nařízení EU by měla být do roku 2035 zrušena výroba automobilů na klasická paliva. S tímto nařízením před námi ovšem vyvstává následující otázka: „Budou si při vysokých cenách elektromobilů moci pořídit automobil všichni, kteří jej vlastní v současnosti?“ Vzhledem k vysokým cenám samotných vozidel i baterií zní bohužel odpověď „Ne“. Podnikatelé a podniky ovšem mohou být při jejich pořízení podpořeni dotací.

V rámci dotačního programu Národní plán obnovy bude v dohledné době vyhlášena výzva „Elektromobilita“. Konkrétní znění výzev je doposud zpracováváno a jsou zohledňovány aktuální otázky tak, aby se podané žádosti nemusely vracet. Přehled dotací pro tuto výzvu počítá s projekty, které budou uskutečněny a proplaceny do roku 2026. Dotace bude možné čerpat na vozidla s cenou maximálně 1 250 000 Kč bez DPH. Velké podniky budou moci získat 40 % (tj. až 225 tisíc Kč), střední podniky 50 % (tj. až 281 tisíc Kč) a malé podniky pak 60 % (tj. až 337 tisíc Kč). Částka bude vypočtena z rozdílu ceny mezi vozidlem na elektrický či vodíkový pohon a srovnatelným automobilem se spalovacím či vznětovým motorem (tj. na benzín či naftu). Dotace bude určena i pro zřízení dobíjecích stanic.

Autorka článku: Hana Chajdová