Nedostatek vody vlivem klimatické změny. A co dál?

Probíhající klimatická změna je v současnosti neoddiskutovatelným faktem. Intenzivní přívalové deště záhy se měnící v povodně způsobující ztráty na lidských životech i majetku, anebo naopak dlouhodobá zničující sucha způsobující rozsáhlé požáry a úbytek vodních zdrojů, se staly běžnými tématy zpravodajských relací řady médií.

Výše uvedené klimatické extrémy jsou široce diskutovány nejen odborníky, ale těší se i značnému zájmu laické veřejnosti, neboť jejich dopady se týkají všech vrstev společnosti, a to bez výjimky. Předmětem debat o klimatické změně nejsou však pouze příčiny vzniku tohoto globálního jevu, ale také postupy a způsoby, kterými lze možným fatálním následkům způsobeným změnou klimatu předejít.

Obzvláště alarmujícím se jeví nedostatek, respektive setrvalý úbytek vodních zdrojů, ať již podzemních či povrchových, neboť jejich vydatnost je závislá na intenzitě a četnosti srážek. Ačkoliv roční srážkový úhrn se na území České republiky v průběhu let téměř nezměnil, rozložení výskytu srážek je zcela jiné, než tomu bylo dříve. Rovnoměrný výskyt dešťů v průběhu letních měsíců téměř vymizel a nahradila jej dlouhá období sucha. Tento jev následně zapříčiňuje erozi půdy a snižuje její schopnost záchytu vody. Náhodně se vyskytující přívalové deště v tomto období, převážně lokálního charakteru, pak nejsou zeminou zadržovány a odtékají jinam, velmi často v podobě povodňového přívalu.

Ačkoliv doplňování podzemních zdrojů vody je člověkem jen obtížně ovlivnitelné, saturace vod povrchových je realizovatelná v poměrně krátkém časovém horizontu. Byť je voda z povrchových zdrojů povětšinou klasifikována jako užitková, její efektivní využívání v konečném důsledku přinese šetrnější zacházení s podzemními zdroji vody, která je zpravidla pitná. Proto jsou také ve venkovských oblastech s převážně zemědělskou produkcí sázeny remízy zadržující vodu v polích, obnovuje se hluboká orba se značným absorpčním potenciálem a budovány jsou též retenční nádrže.

Nemalý potenciál v efektivním zacházení s užitkovou vodou se však nachází i na straně průmyslových podniků, jejichž výrobního procesu je voda nezbytnou součástí. V rámci Národního plánu obnovy byl otevřen dotační program Úspora vody v podnicích, nabízející širokou paletu využití v produkčních podmínkách konkrétního podniku. Jedná se například o proces optimalizace spotřeby vody (tj. snížení spotřeby vody při výrobě), přímou recyklaci vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, opětovné využívání vody znečištěné, využité či provozní v jiných procesech, optimalizaci využívání vody v obslužných provozech, snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody, optimalizaci technologie chlazení, jímání, akumulaci a využívání dešťové vody a užitkové vody a celou řadu dalších.

Dotace je přístupná malým, středním i velkým podnikům včetně subjektů na území hlavního města Prahy, přičemž mezi způsobilé výdaje patří finanční prostředky vynaložené na stavební práce, dodávky a služby. Výše podpory činí 40 % ze způsobilých výdajů a je jednotná pro firmy všech velikostí.

Prezentovaný dotační program umožňuje zaujmout aktivní postoj vůči dopadům klimatické změny a podpořit obnovu našich vodních zdrojů. Využijte ho i Vy, protože bez vody by nebylo nic.

Autor článku: Tomáš Pernes

Zdroj 1    Zdroj 2    Zdroj 3