TREND

Dotační programy financované z Evropské unie na podporu soukromých subjektů v České republice

V souladu s evropskou politikou pro hospodářskou a sociální soudržnost jsou prostřednictvím dotací přerozdělovány veřejné finanční prostředky na podporu soukromých subjektů, mimo jiné i na jejich aktivity související s výzkumnou a vývojovou činností. Zmiňovanou podporu je možné získat například v rámci dlouhodobého programu TREND trvajícího od 1.1.2020 do 31.12.2027.

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. V souladu se zamýšleným zaměřením jsou podporovány zejména projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Dílčím cílem je podpořit zejména:

  • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
  • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
  • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
  • aplikaci principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky (TA ČR) a gestorem programu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Cíle programu jsou naplňovány ve dvou samostatných podprogramech, a sice v Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ a Podprogramu 2 „Nováčci“.

U Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ je omezena maximální výše podpory na projekt (v souhrnu za všechny účastníky) a intenzita podpory nepřesáhne 70 % způsobilých nákladů. Předběžné parametry 6. veřejné soutěže, která má být vyhlášena 27.4.2022, lze nalézt zde.  Rozpočet podprogramu znázorňuje následující tabulka.

U Podprogramu 2 „Nováčci“ je maximální výše podpory na projekt rovněž omezena (v souhrnu za všechny účastníky) a intenzita podpory nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Výzva v rámci tohoto podprogramu prozatím aktivní není. Rozpočet podprogramu přibližuje tabulka níže.

Konkrétní podmínky pro účast ve veřejné soutěži a pro prokázání způsobilosti stanoví poskytovatel v souladu se zákonem vždy v zadávací dokumentaci veřejné soutěže. Doložení dvouleté ekonomické / účetní historie uchazeče nebude vyžadováno.

První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do Programu byla vyhlášena v roce 2019, přičemž podpora v rámci tohoto programu byla zahájena v roce 2020. Veřejné soutěže mají být vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024. Předpokládaná délka trvání projektů je maximálně 60 měsíců, přičemž nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

Dotace lze využít v nejrůznějších oblastech podnikání s prokazatelnou vazbou na konkrétní technologické znalostní domény. Požadované zaměření programu bude pro každý podprogram blíže specifikováno v jednotlivých veřejných soutěžích a bude vycházet z následujících technologických oblastí:

  • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie),
  • digitální technologie (mikro- a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence),
  • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Specifickým úkolem programu TREND je především posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků včetně podpory realizace společných projektů výzkumných organizací (VO) a firem. Program je zaměřen i na podniky, které dosud neprováděly vlastní výzkum a vývoj pro využití v inovacích. V neposlední řadě program podporuje zvýšení komerčního využití výsledků VaV a znalostí VO. Je nutné zmínit i podporu spolupráce malých a středních podniků s VO za účelem společného vývoje nových ICT služeb pro podnikání.

Autorka článku: Hana Chajdová

Zdroj 1  Zdroj 2